Jesteś elektroinstalatorem? Podejmuj ekologiczne decyzje!

18/11/2021

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to również wszystkie rodzaje świetlówek, żarówki LED, wysokoprężne i niskoprężne lampy wyładowcze i oprawy oświetleniowe. Nadają się one do recyklingu i odpowiednio zutylizowane posłużą do wytworzenia nowych produktów lub zostaną wykorzystane w innych procesach produkcyjnych. Dlatego tak ważne jest właściwe gospodarowanie zużytym oświetleniem.

Wytwórca odpadów

Prawidłowe gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to obowiązek wytwórców odpadów, czyli m.in. firm elektroinstalacyjnych. Firmy te mają obowiązek uzyskać i stosować wiedzę w zakresie właściwego gospodarowania zużytym oświetleniem, głównie po to, aby chronić środowisko naturalne przed szkodliwymi substancjami, które mogą przedostać się do gleby i wód, a dalej do organizmów ludzi i zwierząt, ale też po to, aby nie narażać się na wysokie kary. Wytwórcę odpadów określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w art. 3.1. ust. 32.

Firmy elektroinstalacyjne są zobowiązane do rejestracji w BDO oraz do ewidencjonowania wytwarzanych i przekazywanych odpadów. Możliwość zwolnienia z tego obowiązku reguluje Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r., które uszczegóławia rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma tego obowiązku. Przykładowo, obowiązek rejestracji w BDO i prowadzenia ewidencji odpadów powstaje, kiedy elektroinstalator wytwarza w roku więcej niż 50 kilogramów zużytych źródeł światła i więcej niż 100 kilogramów zużytych opraw.

Rejestracja w BDO

Skrót BDO to nic innego jak Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. System wdrożono po to, aby nadzorować i poprawić gospodarkę odpadami, m.in. poprzez „uszczelnienie” systemu ich ewidencji i przepływów. Prowadząc działalność elektroinstalacyjną, warto dopełnić obowiązku rejestracji w BDO i posiadać możliwość rejestrowania kart przekazania odpadu. Posiadanie numeru BDO może niekiedy stanowić o atrakcyjności biznesowej firmy elektroinstalacyjnej, gdyż coraz częściej inwestorzy stawiają taki wymóg przed zawarciem umowy.

Firmy zarejestrowane w BDO, przed przekazaniem odpadu, sporządzają kartę przekazania odpadu, która po weryfikacji przez zakład przetwarzania stanowi dowód na to, że odpad został prawidłowo zagospodarowany.

Zużyte oświetlenie

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to także zużyty sprzęt oświetleniowy. Dzielimy go na 3 kategorie:

  • zużyte źródła światła,
  • zużyte oprawy,
  • zużyte elektryczne i elektroniczne elementy sterowania oświetleniem.

Przekazywany zużyty sprzęt oświetleniowy musi być kompletny, tzn. musi zawierać istotne części składowe, podzespoły i materiały eksploatacyjne służące do jego prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. W szczególności wymóg ten dotyczy zużytych opraw, z których zakazuje się usuwania jakichkolwiek elementów. Ze zużytych opraw należy wyjąć źródła światła i osobno spakowane przekazać do transportu do zakładu przetwarzania. Wyłącznie zakład przetwarzania może demontować zużyty sprzęt.

ElektroEko – wsparcie w obowiązkach

ElektroEko wspiera wytwórców odpadów poprzez organizowanie bezpłatnych odbiorów zużytego oświetlenia, a wraz z nim pozostałego zużytego sprzętu. Więcej informacji podano na stronie internetowej www.zuzyteoswietlenie.pl i tam również można zarejestrować zlecenie bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu.

Materiał powstał we współpracy z ElektroEko w ramach publicznej kampanii edukacyjnej.

Zapisz się na bezpłatny newsletter