Przemysł kablowy – wzrosła produkcja kabli elektroenergetycznych

29/04/2022
kable elektryczne
  • Produkcja drutów i przewodów izolowanych w marcu 2022 r. wyniosła 40 718 ton, w tym kabli elektroenergetycznych 6144 tony.
  • Największymi producentami kabli i przewodów w Polsce są: Tele-Fonika, NKT i Elpar.

Produkcja przemysłu kablowego w marcu 2022 r.

W marcu 2022 r. polski przemysł wyprodukował 40 718 ton ton drutów i przewodów izolowanych. W porównaniu do marca ub.r. produkcja wzrosła o 5,9%, natomiast w zestawieniu z poprzednim miesiącem (lutym 2022 r.) wzrosła o 10%.

wielkość produkcji drutów i przewodów izolowanych w marcu 2022 r.
Produkcja sektora Druty i przewody izolowane w tonach, od marca 2021 r. do marca 2022 r.
RE na podstawie danych GUS

Zobacz także: Lokalizacja wycieków wody z dokładnością do 1 metra przewodu sensorowego

Częścią sektora Druty i przewody izolowane są m.in. kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi. W marcu 2022 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca produkcja wzrosła, zarówno w tonach, jak i w kilometrach.

produkcja kabli elektroenergetycznych w tonach w marcu 2022 r.
Produkcja kabli elektroenergetycznych w tonach, od marca 2021 r. do marca 2022 r.
RE na podstawie danych GUS

W marcu 2022 r. w dziale kabli elektroenergetycznych produkcja wyniosła 6144 tony. Nastąpił wzrost produkcji o 11,7% w porównaniu do lutego 2022 r. W stosunku do marca 2021 r. produkcja wzrosła o 11,9%.

produkcja kabli elektroenergetycznych w marcu 2022 r.
Produkcja kabli elektroenergetycznych w kilometrach, od marca 2021 r. do marca 2022 r.
RE na podstawie danych GUS

Produkcja kabli elektroenergetycznych osiągnęła w marcu 2022 r. wielkość 2663 kilometry, więcej o 29,6% rdr. Natomiast w porównaniu do lutego 2022 r. produkcja wzrosła o 5,3%.

Zobacz także: Jak powinny się zmienić umowy na roboty budowlane?

RE


Produkcja kabli i przewodów w latach 2018-2020

Wielkość produkcji kabli i przewodów

W 2020 r. produkcja kabli i przewodów w Polsce wyniosła 424 258 ton, czyli zmniejszyła się o ponad 45 tys. ton w porównaniu do poprzedniego roku.

Produkcja kabli i przewodów w Polsce, w tonach, w latach 2018-2020. Opracowanie RE na podstawie danych GUS

Do sektora kablowego należą m.in. kable elektroenergetyczne. W 2020 r. produkcja tych kabli wyniosła 63 958 ton, co stanowi 15 proc. całej produkcji działu kablowego. Produkcja wyrażona w kilometrach wyniosła 22 571 km.

Produkcja kabli i przewodów w 2020 r. zmalała w porównaniu do poprzedniego roku, zarówno w tonach jak i w kilometrach:

  • w tonach zmniejszyła się o 2 proc.
  • w kilometrach zmniejszyła się o 12 proc.

Spadek w tonach jest dużo mniejszy niż w kilometrach. Fakt ten należy tłumaczyć tym, że kable stają się coraz grubsze (a tym samym cięższe), ze względu na energochłonność instalacji elektroenergetycznych.

Wielkość produkcji kabli i przewodów według zastosowania (w tonach):

  • kable elektroenergetyczne: 63 958 t, 22 571 km
  • kable koncentryczne: 5 033 t, 74 012 km
  • kable elektryczne stosowane w telekomunikacji: 12 636 t, 34 0617 km
  • kable światłowodowe: 18 248 t, 455 634 km
Produkcja kabli elektroenergetycznych w Polsce, w tonach, w latach 2018-2020. Opracowanie RE na podstawie danych GUS
Produkcja kabli koncentrycznych w Polsce, w tonach, w latach 2018-2020. Opracowanie RE na podstawie danych GUS
Produkcja kabli elektrycznych stosowanych w telekomunikacji w Polsce, w tonach, w latach 2018-2020. Opracowanie RE na podstawie danych GUS
Produkcja kabli światłowodowych w Polsce, w tonach, w latach 2018-2020. Opracowanie RE na podstawie danych GUS

Zobacz także: Największe magazyny energii elektrycznej w Polsce PRZEGLĄD

Wartość produkcji kabli i przewodów

Wartość produkcji sprzedanej kabli i przewodów w Polsce w 2020 r. wyniosła ponad 8,78 mld zł. Stanowi to 0,8 proc. całego polskiego przemysłu.

Wartość produkcji kabli i przewodów w latach 2018-2020, w mln zł.
Opracowanie RE na podstawie danych GUS

Ranking producentów kabli i przewodów

W Polsce jest około 20 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją kabli i przewodów stosowanych w elektroenergetyce (dane Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki). Ponadto na rynku obecne są przedstawicielstwa wszystkich największych producentów światowych tj.: Prysmian, Nexans czy General Cable.

Producenci kabli i przewodów w Polsce – przychody netto ze sprzedaży w latach 2018-2020. Opracowanie RE
Firma / Przychody netto ze sprzedaży
PLN
201820192020
TELE-FONIKA3 810 854 0003 320 045 6222 943 331 347
NKT 981 627 0001 011 053 0001 082 160 000
ELPAR 482 212 073527 869 453625 835 053
BITNER282 576 462306 488 287351 433 588
ELTRIM200 618 171178 386 878195 393 952

Tele-Fonika największym producentem w Polsce

Największym producentem kabli i przewodów w Polsce (jednocześnie w Europie Środkowej i Wschodniej) jest Tele-Fonika Kable S.A. W skład Grupy wchodzi 8 zakładów produkcyjnych (4 zlokalizowane w Polsce, 1 – w Serbii, 1 – na Ukrainie oraz 2 – w Wielkiej Brytanii).

W 2020 roku Tele-Fonika kontynuowała politykę rozwoju i sprzedaż kabli wysokomarżowych. Firma nadal inwestowała w modernizację parku maszynowego celem zwiększenia mocy produkcyjnych, co przełożyło się w ciągu 2020 r. na większą sprzedaż w konkretnych grupach asortymentowych. W przypadku produktów niskomarżowych, spółka zdecydowała o przeprowadzeniu procesów optymalizacyjnych mających na celu poprawę całościowej rentowności portfela produktów. W efekcie tych działań, podjęta została decyzja o tymczasowym ograniczeniu produkcji w zakładzie Bieżanów, skąd produkcja najbardziej marżowych produktów została przeniesiona do zakładów Kraków Wielicka oraz Myślenice.

Tele-Fonika wciąż zwiększa sprzedaż eksportową zakresie produktów skierowanych dla przemysłu. Kontynuowane są prace w zakresie rozwoju kabli podwodnych dla farm wiatrowych.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2020 r. wyniosły ponad 2,94 mld zł. (w poprzednim roku przychody ze sprzedaży ogółem osiągnęły wartość 3,32 mld zł). Spadek przychodów ze sprzedaży w 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem spowodowany był głównie mniejszą sprzedażą na rynek USA w efekcie ograniczonego popytu na tym rynku spowodowanego pandemią oraz zmianą polityki w sektorze dystrybucyjnym, a także ograniczeniem sprzedaży niskomarżowych przewodów jako efekt przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych.Wynik finansowy (zysk netto) był mniejszy o 4,7%rdr., i wyniósł ok. 89 mln zł.

Prezesem zarządu Tele-Fonika Kable S.A. jest Monika Cupiał-Zgryzek.

NKT z podwojonym zyskiem

NKT jest producentem kabli i przewodów elektroenergetycznych. Sprzedaje również produkty koncernu NKT. Zakłady znajdują się w Warszowicach i Knurowie.

W 2020 r. firma osiągnęła przychody ze sprzedaży blisko 1,1 mld zł, co stanowiło wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 7%. Na osiągniętą wielkość sprzedaży wpływ miał wysoki popyt na wyroby spółki, pomimo szczególnej sytuacji związanej z pandemią. Wyniki osiągnięte na głównym rynku zbytu NKT – rynku krajowym w 2020 r. były lepsze niż w roku poprzednim, głównie za sprawą utrzymującego się wysokiego poziomu aktywności w branży budowlanej, co wpłynęło pozytywnie na rentowność sprzedaży. Sytuacja na rynkach eksportowych pozostawała stabilna i firma z powodzeniem kontynuowała sprzedaż, zwłaszcza własnych wyrobów. Na osiągniętą wartość sprzedaży wpływ miały również utrzymujące się na wysokim poziomie ceny metali nieżelaznych. W zakresie głównych materiałów i towarów nie zaszły istotne zmiany w porównaniu z okresem poprzednim. Towary handlowe oferowane przez spółkę nabywane były głównie w innych spółkach koncernu NKT. Wyższa niż w roku poprzednim rentowność sprzedaży pomimo wzrostów w szeregu pozycji kosztowych pozwoliła firmie na osiągnięcie wyższego niż w roku poprzednim wyniku na działalności operacyjnej, który wyniósł ok. 27 mln zł. Firma zamknęła 2020 rok zyskiem netto 16 mln zł – dwukrotnie wyższym niż w poprzednim roku.

Prezesem zarządu NKT S.A. jest Oliver Schlodder.

Zobacz także: Przewody instalacyjne NKT – praktyczne rozwiązanie dla instalacji elektrycznych

ELPAR umacnia pozycję na rynku

Elpar rok do roku zwiększa swoje przychody. W 2020 r. sprzedaż netto wyniosła prawie 626 mln zł, co dało firmie 15,8 mln zysku netto. Fabryka znajduje się w Parczewie (woj. lubelskie). Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 522 osoby, a średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 527 osoby.

W 2021 r. Elpar planuje działania mające na celu rozbudowę parku maszynowego w zakresie zwiększenia możliwości produkcyjnych segmentu kabli energetycznych. Ponadto w dalszym ciągu zamierza rozwijać produkcję obecnego i poszerzać gamę nowego asortymentu. Tymi działaniami fabryka zamierza w istotny sposób umocnić swoją pozycję na rynku.

Prezesem zarządu Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. jest Wiesław Czarnacki.

BITNER chce zwiększyć sprzedaż

Bitner jest polskim producentem kabli i przewodów działającym na rynku od 1996 roku. Oferta adresowana jest przede wszystkim do projektantów, firm wykonawczych, budowlanych oraz podmiotów handlowych działających w branży elektrycznej, energetycznej, automatyki przemysłowej, telekomunikacyjnej oraz informatycznej.

Zakład produkcyjny położony jest w niewielkiej odległości od Krakowa w gminie Trzyciąż (powiat Olkusz).

W momencie tworzenia planu na 2020 r. zarząd Bitner nie brał pod uwagę pandemii. Miała ona wpływ na działalność firmy w handlu zagranicznym. Sprzedaż eksportowa w znacznym stopniu spadła. Zamówienia i kontrakty, które miały być realizowane w 2020 roku zostały wstrzymane lub rozłożone i przeniesione w czasie, co miało duży wpływ na planowaną rentowność. Koszty stale związane z obsługa eksportu muszą być ponoszone, dlatego niestety planowane zyski nie zostały osiągnięte.

W 2020 r. Bitner osiągnął przychody ze sprzedaży 351,43 mln zł – prawie o 13% więcej rdr. Natomiast drastycznie obniżył się zysk z 5,2 mln zł w 2019 r. do 1,5 mln zł w 2020 r.

Główne pozycje rozwoju firmy na kolejne lata to zmiana systemu operacyjnego do obsługi całego przedsiębiorstwa (od oferowania, poprzez zakup produkcję, magazyn do sprzedaży i logistyki) oraz rozbudowa parku maszynowego i infrastruktury zakładu.

Zarząd przewiduje, że obroty firmy wzrosną w 2021 r. o 10%.

Prezesem zarządu Bitner Sp. z o.o. jest Józef Mazur.

ELTRIM zaangażował się w przetargi

Spółka Eltrim wytwarza przede wszystkim kable elektroenergetyczne, kable sygnalizacyjne i przewody sterownicze oraz przewody elektryczne do układania na stałe i przewody giętkie do podłączeń odbiorników ruchomych. Fabryka znajduje się w Ruszkowie pod Olsztynem.

W ostatnich latach firma zaangażowała się w przetargi. Niestety okazało się, że wygrane w ubiegłych latach przetargi do zakładów energetycznych praktycznie nie były realizowane, większość umów została przedłużona na kolejny rok. Nastąpiło duże wyciszenie inwestycji, jedyną branżą, która się rozwijała była fotowoltaika i budownictwo mieszkaniowe. Znaczne ożywienie na rynku kablowym nastąpiło jesienią 2020 roku.

W 2020 r. Eltrim osiągnął przychody netto ze sprzedaży w wysokości ponad 196 mln zł, a zysk netto około 895 tys. zł. Zatrudnienie w spółce na koniec grudnia 202 r. wyniosło 218 pracowników., w tym 57 pracowników: umysłowych i 161 pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych.

W 2020 roku firma nie realizowała żadnego dużego zadania inwestycyjnego ze względu na niestabilność gospodarczą związaną z pandemią. Firma przeprowadziła kilka mniejszych inwestycji w obszarze produkcji. Na rok 2021 r. zaplanowano m.in. zakup ziemi i budowę hali produkcyjnej.

Prezesem zarządu Eltrim Kable Sp. z o.o. jest Edyta Dembińska.

RE

Źródło: GUS, firmy

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter