Przemysł kablowy w Polsce – Ranking producentów

02/01/2023
kable instalacyjne

Rok 2021 był satysfakcjonujący dla producentów kabli i przewodów. Pomimo trwania pandemii i wprowadzanych lockdownów popyt na kable nie malał, wręcz przeciwnie – znacznie przewyższał podaż. Wartościowy wzrost przychodów ze sprzedaży spowodowany był głównie bardzo dużymi wzrostami cen surowców (w szczególności metali i tworzyw sztucznych). Zwiększone przychody ze sprzedaży wynikały ponadto ze zwiększonego popytu na produkty spółek, co przełożyło się z kolei na wzrost rentowności wyrobów.

W 2021 roku na rynku kablowym przerwane zostały łańcuchy dostaw. Pojawił się ogólnoświatowy problem z dostępem do polichlorku – komponentu niezbędnego do produkcji polwinitów. Spowodowało to ograniczenie przez producentów tworzyw dostaw polwinitów, ogromny wzrost cen tworzyw, wymuszanie przedpłat za dostawy czy nieterminowość dostaw. Część mniejszych producentów kabli, bez zabezpieczeń kontraktowych dostaw tworzyw, zmuszona była wstrzymać produkcję. Więksi producenci kabli, dzięki stałym kontraktom i dywersyfikacji dostawców polwinitów, byli w stanie zachować ciągłość produkcji, a krótkie terminy ważności ofert pozwoliły elastycznie reagować na rosnące ceny.

Zwiększaniu sprzedaży sprzyjało też zachowanie dystrybutorów. Najwięksi z nich składali zamówienia magazynowe z dużym wyprzedzeniem z obawy przed brakiem dostępności. W efekcie zwiększonych cen oraz zwiększonego popytu na kable i przewody, producenci zanotowali wyższe przychody ze sprzedaży 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem.

Zwiększony popyt na kable i przewody pozwolił na istotne zwiększenie rentowności w niemal każdym oferowanym asortymencie w porównaniu do poprzednich lat od kilku do kilkunastu procent.

Przychody ze sprzedaży u największych producentów kabli i przewodów w Polsce wzrosły znacząco w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem. Tele-Fonika Kable, największy producent kabli w Polsce, zamknął rok sprzedażą 3,7 mld zł, czyli więcej o 27% rdr. Natomiast największym wzrostem może pochwalić się Eltrim – aż 74% rdr.

Struktura rynku kablowego

W 2021 roku struktura rynku nie zmieniła się znacząco. Wysoka kapitałochłonność biznesu w zakresie parku maszynowego i kapitału obrotowego stwarza bariery wejścia dla potencjalnej nowej konkurencji co powoduje, że rynek zdominowany jest przez kilku istotnych graczy. Dodatkową barierą jest konieczność spełnienia dużej ilości norm, uzyskania certyfikatów, a także implementowania regulacji międzynarodowych.
W Polsce jest około 20 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją kabli i przewodów stosowanych w elektroenergetyce (dane Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki). Największym producentem jest Tele-Fonika Kable. Ponadto na rynku obecne są przedstawicielstwa największych producentów światowych tj.: Prysmian i Nexans.

Firma / Przychody netto ze sprzedaży ogółem
201920202021
TELE-FONIKA3 320 045 6222 943 331 3473 733 490 226
NKT1 011 053 0001 082 160 0001 714 416 000
ELPAR527 869 453625 835 053955 202 273
BITNER306 488 287351 433 588546 841 764
ELTRIM178 386 878195 393 952339 497 272
Najwięksi producenci kabli i przewodów w Polsce – przychody netto ze sprzedaży w latach 2019-2021. Opracowanie RE


1. TELE-FONIKA KABLE

TELE-FONIKA KABLE S.A. jest największym producentem kabli i przewodów w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka posiada podmioty zależne zlokalizowane w następujących krajach: Polska, Słowacja, Wielka Brytania, USA, Niemcy, Litwa, Ukraina i Serbia.

W 2021 roku spółka nieprzerwanie prowadziła politykę rozwoju i sprzedaży kabli wysokomarżowych. W wyniku tych działań rok 2021 przyniósł istotnie większą sprzedaż kabli w izolacji gumowej. Kable wysokich napięć również zaliczane do wysokomarżowych, zanotowały spadek z uwagi na mniejszą liczbę projektów w tym obszarze.

Ciągły rozwój parku maszynowego poprzez modernizowanie i uruchamianie nowych maszyn i linii zwiększa moce przerobowe zakładów produkcyjnych spółki. Jedną z większych modernizacji w minionym roku była rozbudowa jednej z linii izolacyjnych w zakładzie w Bydgoszczy, a także uruchomienie wydziału do wytwarzania mieszanek tworzyw sztucznych.

Przychody netto ze sprzedaży w 2021 roku wyniosły 3 733 490 tys. zł (w 2020 r.: 2 943 331 tys. zł). Wynik finansowy (zysk netto) utrzymywał się na dobrym poziomie: 125 502 tys. zł (większy o 41% rdr.).

Zatrudnienie na 31 grudnia 2021 roku wyniosło 2123 osób.

TELE-FONIKA KABLE w kolejnych latach planuje kontynuować wzrost w obszarze swojej specjalizacji, tj. produkcji kabli i przewodów poprzez wzrost organiczny. Dalszy rozwój ukierunkowany będzie na kable podmorskie oraz specjalistyczne kable wysokich napięć. Kolejnym kierunkiem rozwoju, kontynuowanym z poprzednich lat będą również kable w izolacji gumowej. Wysokim priorytetem dla spółki jest utrzymanie silnej pozycji na rynku polskim w sektorze dystrybucyjnym i energetycznym. Spółka wciąż kładzie nacisk na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności i optymalizacji procesów produkcyjnych. Za 2022 rok przychody netto mają wynieść 4 416 000 tys. zł.

Siedziba TELE-FONIKA KABLE znajduje się w Krakowie. Prezesem zarządu jest Monika Cupiał-Zgryzek.

2. NKT

NKT S.A. należy do koncernu NKT. W Polsce działa jako przedsiębiorstwo dwuzakładowe z lokalizacjami w Warszowicach i Knurowie.

W 2021 spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży 1 714 416 tys. zł, co stanowiło wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 58%.

Na osiągniętą wielkość sprzedaży wpływ miał bardzo wysoki popyt na wyroby spółki. Wyniki osiągnięte na głównym rynku zbytu tj. rynku krajowym były lepsze niż w roku poprzednim głównie za sprawą utrzymującego się bardzo wysokiego poziomu aktywności w branży budowlanej, co wpłynęło pozytywnie na rentowność sprzedaży. Popyt na rynkach eksportowych również kształtował się na wysokim poziomie. To pozwoliło spółce osiągnąć zadowalające wyniki ze sprzedaży własnych wyrobów. Kolejnym czynnikiem obok popytu wpływającym znacznie na osiągniętą wartość sprzedaży miały również utrzymujące się na bardzo wysokim poziomie ceny metali nieżelaznych.

Towary handlowe oferowane przez spółkę nabywane były głównie w innych spółkach koncernu NKT.

Wyższa niż w roku poprzednim rentowność sprzedaży pomimo wzrostów w szeregu pozycji kosztowych pozwoliła spółce osiągnąć wynik netto 47 034 tys. (trzykrotnie wyższy niż w 2021 r.).

W roku 2021 spółka rozpoczęła program inwestycyjny mający na celu powiększenie potencjału produkcyjnego, na który złożyły się wydatki na nieruchomości oraz urządzenia produkcyjne – wartość inwestycji wyniosła 45 533 tys. zł. W 2022 r. spółka kontynuuje inwestycje polegające na rozbudowie zdolności produkcyjnych.

Siedziba spółki NKT S.A. znajduje się w Warszowicach. Prezesem zarządu jest Wilhelmus Hendrikx.

3.ELPAR

W 2021 r. Fabryka Kabli ELPAR skoncentrowała swoje działania na poprawie efektywności produkcji i zwiększenie ilości wytwarzanych wyrobów. W efekcie w istotny sposób umocniła swoją pozycję na rynku. Przychody netto ze sprzedaży w 2021 r. wyniosły 955 202 272,57 zł, więcej aż o 53% rdr. Zwiększył się również wynik finansowy spółki do 65,7 mln zł (rok wcześniej 15,8 mln zł).

W ciągu roku spółka w celu poprawy warunków dostaw surowców wprowadziła szereg narzędzi informatycznych pozwalających na dokonywanie zakupów w sposób bardziej scentralizowany.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 528 osób, a średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 523 osoby.

Spółka kontynuuje rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz parku maszynowego w zakresie zwiększenia możliwości produkcyjnych segmentu kabli energetycznych. Ponadto w dalszym ciągu rozwija produkcję obecnego i poszerza gamę nowego asortymentu.

Fabryka znajduje się w Parczewie (woj. lubelskie). Prezesem zarządu Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o. jest Wiesław Czarnacki.

4.BITNER

W 2021 r. produkcja i zyski firmy były dużo lepsze od zakładanych planów. To efekt rozszerzenia oferty produktowej oraz działań marketingowych, które znacznie wpłynęły na rozpoznawalność marki BITNER jako producenta polskich kabli.

BITNER osiągnął przychody ze sprzedaży 546 841 764,06 zł – o 55% więcej rdr. Wynik finansowy ukształtował się na poziomie 32,95 zł (rok wcześniej 1,45 mln zł). Zyskowność netto sprzedaży: 6,03%.

Bieżąca analiza rynku pozwala planować wzrost obrotów w roku 2022 o 10%.

Pod koniec grudnia przeciętne zatrudnienie w spółce było 572 osób. Zatrudnienie w trakcie roku wzrosło o 8 osoby. Z czego 141 osób to pracownicy umysłowi, a 431 osób to pracownicy na stanowiskach roboczych. Spółka pracuje w systemie trzyzmianowym.

Główne pozycje rozwoju Zakładów Kablowych BITNER to plan zmiany systemu operacyjnego nErp do obsługi całego przedsiębiorstwa od oferowania, poprzez zakup produkcję, magazyn do sprzedaży i logistyki. Podobnie jak w poprzednim roku firma rozbudowuje park maszynowy i infrastrukturę zakładu.

Zakład produkcyjny położony jest w niewielkiej odległości od Krakowa w gminie Trzyciąż (powiat Olkusz).
Prezesem zarządu BITNER Sp. z o.o. jest Józef Mazur.

5.ELTRIM

Rok 2021 był wyjątkowy dla firmy ELTRIM. Dzięki wzrastającemu popytowi, jak również poprzez rosnące znacznie ceny kabli i przewodów, ubiegły rok zakończył się rekordowymi wynikami. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 339 497 272,31 zł, tj. o 74% więcej niż rok wcześniej. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 19 mln zł (rok wcześniej 895 tys. zł). Rentowność sprzedaży miała historyczny wskaźnik: 5,6%.

Do tak dobrych wyników przyczyniły się znaczące kontrakty. ELTRIM realizował umowy na dostawy kabli dla farm fotowoltaicznych. W czerwcu 2021 udało się również podpisać umowę z Energa Logistyka Płock na dostawy kabli aluminiowych niskiego napięcia na potrzeby Energa Operator. Jest to największy w historii firmy ELTRIM kontrakt o wartości około 100 mln zł podpisany na 2 lata. Oprócz tego podpisany został kontrakt na dostawy przewodów napowietrznych do Taurona – wartość ok. 5 mln zł.

Główne obszary inwestycji w 2021 roku to infrastruktura firmy. Najwięcej wydatków pochłonęła budowa hali.

Zatrudnienie w spółce na koniec grudnia 2021 r. wyniosło: 228 osób, w tym 55 pracowników umysłowych i 173 pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych. W firmie kształciło się 3 uczniów.

Główne cele strategiczne spółki na najbliższy okres to wzrost sprzedaży oraz rentowności dzięki aktywności i pozyskiwaniu zamówień, a także ciągłe prace pozwalające na zwiększanie efektywności i wydajności parku maszynowego i usprawnianie procesu produkcyjnego.

Siedziba firmy i fabryka ELTRIM Kable Sp. z o.o. znajdują się w Ruszkowie pod Olsztynem. Prezesem zarządu jest Edyta Dembińska.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter