Ile energii elektrycznej produkuje się z węgla? Ile ze źródeł odnawialnych?

14/01/2022

W grudniu 2021 r. produkcja energii elektrycznej w Polsce była wyższa niż rok temu. Największą dynamikę wzrostu miały elektrownie na węglu brunatnym. Elektrownie wiatrowe zanotowały niewielki wzrost, a inne odnawialne miały niższą produkcję niż rok wcześniej.  

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w grudniu 2021 r. wyniosła 16 654 GWh, czyli więcej o 14,58% w porównaniu do grudnia 2020 r. Zużycie krajowe było większe niż rok wcześniej (o 6,12%) i wyniosło 16 227 GWh.

W okresie do stycznia do grudnia polskie elektrownie wyprodukowały 173 583 GWh – więcej o 13,97% rdr.

Produkcja energii elektrycznej w grudniu 2021 r.
RE na podstawie danych PSE
* Od początku roku produkcja elektrowni przemysłowych jest wliczana do poszczególnych kategorii elektrowni zawodowych. Dane z poprzedniego roku zachowano dla celów porównawczych.

Produkcja w elektrowniach zawodowych

Wśród elektrowni zawodowych największą dynamikę wzrostu wykazały elektrownie oparte na węglu brunatnym +58,67% rdr. Elektrownie wodne wyprodukowały mniej energii elektrycznej niż rok wcześniej (-16,54%). Ujemną dynamikę miały także elektrownie gazowe (-11,32%).

Produkcja z OZE

Podobnie jak w listopadzie produkcja energii z odnawialnych źródeł energii (innych niż wiatrowe) była w grudniu niższa niż rok wcześniej aż o -27,7%. Produkcja energii elektrycznej wyniosła dla tej grupy źródeł 111 GWh. W elektrowniach wiatrowych produkcja wzrosła tylko o 4,59% w ujęciu rdr. i wyniosła 1714 GWh.

Produkcja energii elektrycznej w grudniu 2021 r. w Polsce była wyższa niż krajowe zużycie. Różnica ta wyniosła 427 GWh.

Zobacz także: Magazyny energii elektrycznej w Polsce – przegląd największych systemów

Struktura produkcji energii elektrycznej – grudzień 2021 r.

Największy udział w produkcji energii elektrycznej w grudniu 2021 r. miały elektrownie zawodowe. Dominował węgiel kamienny – 51% i węgiel brunatny – 29%. Jeśli chodzi o zieloną energetykę, to elektrownie inne OZE miały 1% wkładu w produkcję energii, a instalacje wiatrowe 10%.

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2021 r.
RE na podstawie danych PSE

Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.

Zobacz także: Moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii

RE

Kluczowe elementy w produkcji energii elektrycznej do 2040 r.

We wrześniu 2020 r. został przedstawiony projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. PEP2040.

Udział węgla w strukturze zużycia energii osiągnie nie więcej niż 56% w 2030 r. (przy podwyższonych cenach uprawnień do emisji CO2 może spaść nawet do poziomu 37,5%). W 2040 r. udział węgla spadnie do 28%. Obecnie elektrownie węglowe produkują ok. 70% energii elektrycznej.

Wzrost udziału OZE we wszystkich sektorach i technologiach. W 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23%:

  • nie mniej niż 32% w elektroenergetyce (głównie energetyka wiatrowa i fotowoltaika)
  • 28% w ciepłownictwie (wzrost 1,1 pp. rdr)
  • 14% w transporcie (z dużym wkładem elektromobilności)

Nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice: ok. 5-7 GW w 2030 r. i ok. 10-16 GW w 2040 r.

Energetyka wiatrowa na morzu wdrożona zostanie od 2025 r., a moc zainstalowana osiągnie: ok. 5,9 GW w 2030 r. i ok. 8-11 GW w 2040 r. Energetyka wiatrowa lądowa osiągnie moc ok. 8-10 GW w 2030 r.

W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok jądrowy o mocy 1-1,6 GW, kolejne będą uruchamiane do 2-3 lata – cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków do 2043 r.

Najbardziej oczekiwane innowacje w energetyce obejmują:

  • technologie magazynowania energii
  • inteligentne opomiarowanie i systemy zarządzania energią
  • elektromobilność i paliwa alternatywne
  • technologie wodorowe

Produkcja energii elektrycznej w latach 2018-2020

Produkcja energii elektrycznej spada z roku na rok. Natomiast rośnie udział odnawialnych źródeł energii.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2020 r. wyniosła 152 208 GWh, tj. o 4,1% mniej w porównaniu do poprzedniego roku (w 2019 r. wynosiła 158 767 GWh).

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w latach 2018-2020 w GWh. RE na podstawie danych PSE
Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2020 r. RE na podstawie danych PSE

Energia elektryczna produkowana jest przede wszystkim w elektrowniach zawodowych. W 2020 r. wielkość produkcji w tych obiektach wyniosła 126,1 TWh, co stanowiło 82,8% całej produkcji.

Najważniejszym paliwem służącym do wytwarzania energii elektrycznej był w 2020 r. węgiel kamienny, którego udział wyniósł 47,0% oraz węgiel brunatny z udziałem 24,9%. Udział węgla systematycznie maleje na korzyść zielonych źródeł. W 2020 r. stanowiły one 10,75% (16 372 GWh) wzrastając o 14,1% rdr.

Struktura produkcji energii energii elektrycznej w 2020 r. RE na podstawie danych PSE

Produkcja energii elektrycznej w 2018 r.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2018 r. zmniejszyła się. Największe znaczenie miał węgiel kamienny i węgiel brunatny. Spadł udział odnawialnych źródeł energii.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2018 r. zmniejszyła się nieznacznie do poziomu 170 039 GWh, tj. o 0,25% w porównaniu do poprzedniego roku (w 2017 r. wynosiła 170 465 GWh).

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2018 r. wyniosła 170 039 GWh.

Energia elektryczna produkowana jest przede wszystkim w elektrowniach zawodowych. W 2018 r. wielkość produkcji w tych obiektach wyniosła 140,0 TWh, co stanowiło 82,3% całej produkcji.

Najważniejszym paliwem do wytwarzania energii elektrycznej był w 2018 r. węgiel kamienny (47,8%).

Najważniejszym paliwem służącym do wytwarzania energii elektrycznej był w 2018 r. węgiel kamienny, którego udział wyniósł 47,8% oraz węgiel brunatny z udziałem 29,0%. Udział węgla kamiennego zwiększył się o 2,8% od 2017 r., natomiast udział węgla brunatnego spadł o 5,4%. Produkcja z odnawialnych źródeł energii stanowiła 12,7% (21617,2GWh) i wzrosła o 5,8 pkt proc. od 2010 roku.

Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w 2018 r. wyniósł 12,7%.

Energia elektryczna z OZE

W latach 2014–2017 produkcja energii elektrycznej z OZE stopniowo wzrastała, a w 2018 r. nastąpił jej spadek w stosunku do roku: 2015 o 4,7%, 2016 o 5,2%, 2017 o 10,4%. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w ostatnich latach: 2016 – 13,7%, 2017 – 14,2% i 2018 – 12,7%.

W 2018 r. produkcja energii elektrycznej z OZE była mniejsza niż w poprzednich dwóch latach.

Najwięcej energii elektrycznej z OZE pozyskuje się w Polsce z wiatru. Elektrownie wiatrowe wyprodukowały w 2018 roku 12 798,8 GWh energii elektrycznej tzn. 7,5% całej energii.

W okresie 2014-2018 dynamicznie rosła produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych, wielkość tej produkcji w 2018 r. była o 66,7% wyższa w porównaniu z 2014 r. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach spalających biopaliwa stałe, mimo wysokiego poziomu produkcji od 2014 r., w kolejnych latach obniżała się. Produkcja energii elektrycznej z biopaliw stałych w 2018 r. w porównaniu z rokiem 2014 zmniejszyła się o 41,8%. W odniesieniu do instalacji wykorzystujących biogaz odnotowano stopniowy wzrost produkcji energii elektrycznej. W 2018 r. wytworzono jej o 38,1% więcej niż w roku 2014. Na wzrost produkcji energii elektrycznej na bazie biogazu wpłynęło dynamiczne zwiększenie wykorzystania biogazu zaliczanego do grupy „biogazy pozostałe” (w 2018 r. wzrost wyniósł 83,7% w porównaniu z 2014 r.). Odnotowano również szybki wzrost produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych. W 2018 r. był on o 81,6% wyższy w porównaniu z rokiem 2017 oraz prawie 44 razy wyższy w porównaniu z 2014 r.

Zobacz także: Moc fotowoltaiki w Polsce

Energia elektryczna wyprodukowana w elektrowniach wodnych małej i średniej mocy (< 1 MW; 1–10 MW) utrzymywała się w analizowanym okresie na zbliżonym poziomie. W elektrowniach wodnych dużej mocy (> 10 MW) można zaobserwować zmiany w wytwarzaniu energii elektrycznej w porównaniu z rokiem poprzednim, które wahają się od -22,0% w 2015 r. do +22,3% w 2017 r. oraz do -24,1% w 2018 r. Jednocześnie w 2018 r. w porównaniu z rokiem 2014 w elektrowniach wodnych dużej mocy nastąpił spadek produkcji energii elektrycznej o 11,8%.

W 2018 r. najwięcej energii elektrycznej z OZE pochodziło z wiatru (12 798,8 GWh).

Największy udział w produkcji energii elektrycznej z OZE miał wiatr 59,2%. Najmniej odpady komunalne i biopłyny (0,39% i 0,01%).

W 2018 r. największy udział w strukturze produkcji energii elektrycznej miał wiatr (59,2%).

Moce elektrowni OZE

W okresie 2014-2018 odnotowano stały wzrost mocy osiągalnej elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. W 2018 r. łączna moc osiągalna zainstalowanych urządzeń prądotwórczych była o 48,0% większa w porównaniu z rokiem 2014. Zaobserwowano również znaczne zwiększenie w porównaniu z 2014 r. udziału w mocy osiągalnej biopaliw stałych – o 16,9%, wiatru – o 50,3% i biogazu – o 20,5%. W 2018 r. moc osiągalna elektrowni wiatrowych stanowiła 69,1% mocy elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. W tym samym czasie instalacje wykorzystujące energię wody udostępniały 11,6%, a biopaliwa stałe 8,8% mocy osiągalnej.

W ostatnich latach wzrosła też wielkość mocy elektrowni słonecznych (ogniwa fotowoltaiczne) – od 27 MW w 2014 r. do 562 MW w 2018 r. Stanowiła ona w 2018 r. 6,7% mocy osiągalnej elektrowni wykorzystujących OZE.

Wymagania UE dotyczące udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w UE.

Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15%. Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2018 r. wyniósł 11,28%. Na brakujące 3,75% do osiągnięcia celu Polska ma czas do końca 2020 r.

Zobacz także: Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych

Ponadto, każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie. W Polsce w 2018 r. udział ten wynosił 5,63%, pozostawiając potrzebę zwiększenia roli OZE w końcowym zużyciu energii w transporcie o 3,37 pkt procentowych.

RE na podstawie danych GUS

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter