Poziomy banner na głównej

Produkcja energii elektrycznej w Polsce SIERPIEŃ

18/09/2020

W sierpniu 2020 r. produkcja energii elektrycznej w Polsce była niższa niż w ubiegłym roku. Największy spadek dotyczył elektrowni zawodowych. Największą dynamikę miały odnawialne źródła energii i elektrownie wodne. Polska skorzystała także z importowanej energii.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych produkcja energii elektrycznej w sierpniu 2020 r. wyniosła 12 119 GWh – o 4,86 proc. mniej niż rok temu. Zużycie krajowe było nieznacznie niższe rdr i wyniosło 13 440 GWh. Także w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. wytworzonej energii było mniej (o 7,29 proc.).

Produkcja energii elektrycznej w sierpniu 2020 r. RE na podstawie danych PSE
* Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych

Widoczny jest spadek produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych cieplnych: na węglu kamiennym o 9,24 proc., na węglu brunatnym o 3,94 proc. Niższa produkcja była także w elektrowniach gazowych – o 14,81 proc. Jedynie elektrownie zawodowe wodne zwiększyły produkcję – o 20,87 proc.

Największy wzrost odnosił się do odnawialnych źródeł energii (innych niż wiatrowe). Ten sektor zanotował prawie 7,5-krotny wzrost rdr.

Zobacz także: Moc fotowoltaiki w Polsce

Produkcja energii elektrycznej w farmach wiatrowych wzrosła w porównaniu do sierpnia ub. roku. o 11,37 proc. i wyniosła 610 GWh.

Zobacz także: Moc farm wiatrowych w Polsce

Import energii elektrycznej zwiększył się w sierpniu o ponad 52 proc. rdr do 1321 GWh.

Największy udział w produkcji energii elektrycznej w sierpniu 2020 r. miały elektrownie zawodowe. Dominował węgiel kamienny 49 proc. i węgiel brunatny 29 proc. Jeśli chodzi o zieloną energetyką najwyższy wkład miały instalacje wiatrowe 5 proc. Inne OZE miały niewielką rolę, tylko 2 proc., jednak to właśnie one wykazują największą dynamikę wzrostu.

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w sierpniu 2020 r. RE na podstawie danych PSE
Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.

Produkcja energii elektrycznej w 2018 r.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2018 r. zmniejszyła się. Największe znaczenie miał węgiel kamienny i węgiel brunatny. Spadł udział odnawialnych źródeł energii.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2018 r. zmniejszyła się nieznacznie do poziomu 170 039 GWh, tj. o 0,25% w porównaniu do poprzedniego roku (w 2017 r. wynosiła 170 465 GWh).

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2018 r. wyniosła 170 039 GWh.

Energia elektryczna produkowana jest przede wszystkim w elektrowniach zawodowych. W 2018 r. wielkość produkcji w tych obiektach wyniosła 140,0 TWh, co stanowiło 82,3% całej produkcji.

Najważniejszym paliwem do wytwarzania energii elektrycznej był w 2018 r. węgiel kamienny (47,8%).

Najważniejszym paliwem służącym do wytwarzania energii elektrycznej był w 2018 r. węgiel kamienny, którego udział wyniósł 47,8% oraz węgiel brunatny z udziałem 29,0%. Udział węgla kamiennego zwiększył się o 2,8% od 2017 r., natomiast udział węgla brunatnego spadł o 5,4%. Produkcja z odnawialnych źródeł energii stanowiła 12,7% (21617,2GWh) i wzrosła o 5,8 pkt proc. od 2010 roku.

Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w 2018 r. wyniósł 12,7%.

Energia elektryczna z OZE

W latach 2014–2017 produkcja energii elektrycznej z OZE stopniowo wzrastała, a w 2018 r. nastąpił jej spadek w stosunku do roku: 2015 o 4,7%, 2016 o 5,2%, 2017 o 10,4%. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w ostatnich latach: 2016 – 13,7%, 2017 – 14,2% i 2018 – 12,7%.

W 2018 r. produkcja energii elektrycznej z OZE była mniejsza niż w poprzednich dwóch latach.

Najwięcej energii elektrycznej z OZE pozyskuje się w Polsce z wiatru. Elektrownie wiatrowe wyprodukowały w 2018 roku 12 798,8 GWh energii elektrycznej tzn. 7,5% całej energii.

W okresie 2014-2018 dynamicznie rosła produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych, wielkość tej produkcji w 2018 r. była o 66,7% wyższa w porównaniu z 2014 r. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach spalających biopaliwa stałe, mimo wysokiego poziomu produkcji od 2014 r., w kolejnych latach obniżała się. Produkcja energii elektrycznej z biopaliw stałych w 2018 r. w porównaniu z rokiem 2014 zmniejszyła się o 41,8%. W odniesieniu do instalacji wykorzystujących biogaz odnotowano stopniowy wzrost produkcji energii elektrycznej. W 2018 r. wytworzono jej o 38,1% więcej niż w roku 2014. Na wzrost produkcji energii elektrycznej na bazie biogazu wpłynęło dynamiczne zwiększenie wykorzystania biogazu zaliczanego do grupy „biogazy pozostałe” (w 2018 r. wzrost wyniósł 83,7% w porównaniu z 2014 r.). Odnotowano również szybki wzrost produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych. W 2018 r. był on o 81,6% wyższy w porównaniu z rokiem 2017 oraz prawie 44 razy wyższy w porównaniu z 2014 r.

Zobacz także: Moc fotowoltaiki w Polsce

Energia elektryczna wyprodukowana w elektrowniach wodnych małej i średniej mocy (< 1 MW; 1–10 MW) utrzymywała się w analizowanym okresie na zbliżonym poziomie. W elektrowniach wodnych dużej mocy (> 10 MW) można zaobserwować zmiany w wytwarzaniu energii elektrycznej w porównaniu z rokiem poprzednim, które wahają się od -22,0% w 2015 r. do +22,3% w 2017 r. oraz do -24,1% w 2018 r. Jednocześnie w 2018 r. w porównaniu z rokiem 2014 w elektrowniach wodnych dużej mocy nastąpił spadek produkcji energii elektrycznej o 11,8%.

W 2018 r. najwięcej energii elektrycznej z OZE pochodziło z wiatru (12 798,8 GWh).

Największy udział w produkcji energii elektrycznej z OZE miał wiatr 59,2%. Najmniej odpady komunalne i biopłyny (0,39% i 0,01%).

W 2018 r. największy udział w strukturze produkcji energii elektrycznej miał wiatr (59,2%).

Moce elektrowni OZE

W okresie 2014-2018 odnotowano stały wzrost mocy osiągalnej elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. W 2018 r. łączna moc osiągalna zainstalowanych urządzeń prądotwórczych była o 48,0% większa w porównaniu z rokiem 2014. Zaobserwowano również znaczne zwiększenie w porównaniu z 2014 r. udziału w mocy osiągalnej biopaliw stałych – o 16,9%, wiatru – o 50,3% i biogazu – o 20,5%. W 2018 r. moc osiągalna elektrowni wiatrowych stanowiła 69,1% mocy elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. W tym samym czasie instalacje wykorzystujące energię wody udostępniały 11,6%, a biopaliwa stałe 8,8% mocy osiągalnej.

W ostatnich latach wzrosła też wielkość mocy elektrowni słonecznych (ogniwa fotowoltaiczne) – od 27 MW w 2014 r. do 562 MW w 2018 r. Stanowiła ona w 2018 r. 6,7% mocy osiągalnej elektrowni wykorzystujących OZE.

Wymagania UE dotyczące udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w UE.

Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15%. Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2018 r. wyniósł 11,28%. Na brakujące 3,75% do osiągnięcia celu Polska ma czas do końca 2020 r.

Zobacz także: Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych

Ponadto, każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie. W Polsce w 2018 r. udział ten wynosił 5,63%, pozostawiając potrzebę zwiększenia roli OZE w końcowym zużyciu energii w transporcie o 3,37 pkt procentowych.

RE na podstawie danych GUS

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter