Prawie wszystkie nowe instalacje OZE to fotowoltaika

17/01/2022
farma fotowoltaiczna w budowie
  • Na koniec listopada 2021 r. moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii wyniosła prawie 16,3 GW. W porównaniu do listopada 2020 r. nastąpił wzrost o 36 proc.
  • Największym źródłem energii elektrycznej z OZE jest obecnie słońce. Wiatr przesunął się na drugie miejsce.
  • W listopadzie powstało ponad 48 tysięcy sztuk nowych instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Prawie wszystkie dotyczyły fotowoltaiki.

Łączna moc zainstalowana wszystkich źródeł energii elektrycznej w Polsce wyniosła w listopadzie 54,8 GW (energetyka konwencjonalna i OZE), z tego ok. 16,3 GW to odnawialne źródła energii (co stanowi 30 proc.).

Rodzaj źródłaMoc zainstalowana w MW
elektrownie wodne976,4
elektrownie wiatrowe7000,1
elektrownie biogazowe257,2
elektrownie na biomasę912,3
fotowoltaika7122
Razem16 268
Moc zainstalowana OZE według rodzaju źródeł w listopadzie 2021 r.
RE na podstawie danych ARE

Największe źródła zielonej energii to słońce i wiatr

W strukturze mocy zainstalowanej OZE dominuje obecnie fotowoltaika. W listopadzie 2021 r. moc zainstalowana instalacji słonecznych wyniosła ponad 7,1 GW, co stanowi 44% wszystkich mocy odnawialnych źródeł energii. Na drugim miejscu jest wiatr – moc zainstalowana to 7 GW, czyli 43% mocy OZE.

Struktura mocy OZE w listopadzie 2021 r.
RE na postawie danych ARE

Zobacz także: Fotowoltaika największym źródłem energii elektrycznej z OZE

Nowe instalacje OZE

W listopadzie powstało 48 171 sztuk nowych instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 591,8 MW. Prawie wszystkie dotyczą fotowoltaiki – 48 160 sztuk o łącznej mocy 421,5 MW.

Zobacz także: Magazyny energii elektrycznej – PRZEGLĄD największych systemów

RE na podstawie danych ARE


Moc instalacji OZE na koniec 2020 r.

Moc instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce wyniosła na koniec 2020 r. prawie 10 GW*. Największym źródłem energii elektrycznej z OZE jest wiatr. W ciągu roku fotowoltaika zwiększyła swój udział z 5 do 9 procent.

Urząd Regulacji Energetyki opublikował informacje dotyczące mocy poszczególnych rodzajów instalacji opartych o odnawialne źródła energii. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. w Polsce instalacje OZE miały łączną moc 9 979,18 MW.

Moc instalacji OZE zwiększyła się o blisko 873 MW

W ciągu 2020 r. nastąpił wzrost o 872,92 MW. Największy udział w tym wzroście ma wiatr 429,87 MW (ponad 49% przyrostu mocy OZE ogółem). Na drugim miejscu jest fotowoltaika 409,76 MW (blisko 47% przyrostu mocy OZE).

Przyrost mocy OZE w 2020 r. zwiększył się o ponad 70% względem przyrostu mocy OZE w 2019 r.

Moc zainstalowana OZE ogółem, w latach 2012-2020 (MW)
Opracowanie RE na podstawie danych URE (stan na 31.12.2020 r.)

Rok 2016 pozostaje nadal rekordowy

Do tej pory najlepszym rokiem pod względem przyrostu mocy OZE był 2016. Moc zainstalowana OZE osiągnęła wtedy najwyższy wzrost w historii – 1446 MW w porównaniu do 2015 r. Dla porównania w 2019 r. przyrost ten wyniósł prawie 513 MW.

Moc zainstalowana OZE według rodzaju źródła

Największy udział w ilości mocy mają instalacje wykorzystujące energię wiatru. W 2020 r. stanowią 63,6% mocy ogółem. W 2020 r. moc elektrowni wiatrowych wzrosła do 6 347 MW.

Moc zainstalowana OZE według rodzaju źródła (MW)
Opracowanie RE na podstawie danych URE (stan na 31.12.2020 r.)

Poziom mocy instalacji wykorzystujących hydroenergię utrzymuje się na stałym poziomie 976,05 MW.

Moc instalacji wykorzystujących biogaz zwiększyła się w niewielkim stopniu (o 4,2%).

Największy wzrost dotyczy fotowoltaiki. W ciągu 2020 r. moc zainstalowana instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego zwiększyła się o 409,76 MW do poziomu 887,43 MW, co jest wzrostem o 85,8%.

Biomasa jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o udział w produkcji energii z OZE (15,2%). Moc zainstalowana powiększyła się w 2020 r. o 20 MW, i wynosi 1 512,89 MW.

Moc zainstalowana OZE według udziału źródła
Opracowanie RE na podstawie danych URE (stan na 31.12.2020 r.)

Fotowoltaika zwiększyła swój udział w mocy zainstalowanej OZE z 5% w 2019 r. do 9% na koniec 2020 r.

Liczba instalacji OZE

Instalacje fotowoltaiczne są najliczniejsze wśród odnawialnych źródeł energii. Ich liczba wynosi 1560. Na drugim miejscu znajdują się instalacje wiatrowe – 1239.

Liczba instalacji OZE według rodzaju źródła
Opracowanie RE na podstawie danych URE (stan na 31.12.2020 r.)

RE na podstawie informacji URE

* Dane obejmują instalacje, które uzyskały:

  • koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej;
  • wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (rejestr wytwórców energii w małej instalacji);
  • wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rejestr wytwórców biogazu rolniczego);
  • mikroinstalacje, wytwarzające energię elektryczną objętą systemem świadectw pochodzenia albo systemem taryf gwarantowanych albo aukcyjnym systemem wsparcia.

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter