Poziomy banner na głównej

Grodno sprzedało pięć razy więcej pomp ciepła niż rok temu

05/01/2021

W grudniu 2020 r. sieć hurtowni elektrotechnicznych Grodno zwiększyła sprzedaż o 13%.

Według wstępnych szacunków, przychody Grupy Grodno w grudniu 2020 r. wyniosły 59,8 mln zł (+13% rdr) oraz narastająco od początku roku obrotowego 528,1 mln zł (+15% rdr). W obu okresach sprzedaż kształtowała się na historycznie wysokich dla Grupy poziomach.

Wpływ na wzrost przychodów w grudniu miała w dużym stopniu wyższa o 20% rdr sprzedaż fotowoltaiki. W związku z zakończeniem programu Mój Prąd dynamika ta była niższa od wykazywanej we wcześniejszych okresach, jednak w związku zapowiedzianą kontynuacją programu w bieżącym roku, oczekujemy kontynuacji istotnych wzrostów w segmencie PV. Ponadto w grudniu obserwowaliśmy istotne zainteresowanie pompami ciepła, w którym to obszarze sprzedaż wzrosła pięciokrotnie wobec grudnia poprzedniego roku. 528 mln zł po trzech kwartałach to doskonały wynik, rekordowy dla Grodna, jeśli chodzi o ten okres – skomentował Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Pod względem przychodów Grodno jest obecnie drugim największym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych w Polsce.

Zobacz także: Ranking hurtowni elektrotechnicznych w Polsce

Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca.
Przedstawione powyżej dane są danymi szacunkowymi, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych.


Na wypłatę dywidendy Grodno przeznaczy 1,23 mln zł

Grodno podzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję.

Na wypłatę dywidendy Grodno przeznaczy 1,23 mln zł, czyli 15% zysku za rok obrotowy zakończony 31 marca 2020 r., który wyniósł 8,45 mln zł. Pozostała część zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Grodno ma wieloletnią praktykę dzielenia się zyskiem. Od debiutu giełdowego bardzo dynamicznie się rozwijamy, wykazując dodatni wynik finansowy i chcemy, aby przynajmniej część owoców naszej pracy trafiała do inwestorów, którzy wierzą w nasz rozwój. Przed nami bardzo dobre lata, związane przede wszystkim z dynamicznym rozwojem Grupy w obszarach związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności fotowoltaiką i pompami ciepła. Wierzę, że przyniosą one stabilny wzrost wyników i umożliwią dalszą praktykę wypłaty dywidendy – stwierdził Andrzej Jurczak, prezes zarządu i główny akcjonariusz Grodno S.A.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 27 października 2020 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 10 listopada 2020 r.

RE


Co jest w nowej strategii Grodna?

Po ogłoszeniu dobrych wyników za pierwsze półrocze, Grodno przedstawiło nową strategię na lata 2020-2024.

Skonsolidowane przychody Grodno w miesiącach kwiecień-wrzesień br. wyniosły 335,5 mln zł wobec 291,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (+15% rdr). Pod kątem sprzedaży była to najlepsza pierwsza połowa roku w historii Grodna.

We wrześniu sprzedaż Grupy Grodno wyniosła prawie 70 mln zł i wykazała dynamikę +30% rdr.

Za nami wyśmienite pierwsze półrocze, a w szczególności wrzesień, który sprzedażowo był najlepszym miesiącem w historii Grupy Grodno. Nasze przychody napędzała przede wszystkim sprzedaż w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki i pomp ciepła. Dostrzegamy w tych obszarach bardzo duży potencjał i właśnie w tym kierunku chcemy się rozwijać – skomentował Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Grodno04-09.2004-09.19rdr09.2009.19rdr
Przychody mln zł335,5291,4+15%69,953,8+30%
Dane szacunkowe. Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Nowa strategia Grodna na lata 2020-2024

Grodno planuje rosnąć w tempie co najmniej 10% rocznie. Zarząd przewiduje, że w 2024 r. przychody osiągną wartość 1 mld zł. Siłą napędową Grupy będą fotowoltaika oraz nowe obszary OZE, w szczególności urządzenia grzewcze. Hurtownia skupi się także na rozbudowie sieci sprzedaży oraz poszerzaniu oferty elektrotechnicznej.

To jest prognoza, w którą wierzę. Poprzednia strategia zakładała wejście na podium z siódmego miejsca. Nasz cel był ambitny i osiągnęliśmy go w ubiegłym roku. Dziś jesteśmy Numerem Dwa i aspirujemy do bycia liderem w segmencie dystrybucji elektrotechniki – powiedział podczas konferencji online Andrzej Jurczak, prezes Grodno SA.

Według planów Grodna już w pierwszych latach realizacji strategii  (do 2022 r.) spodziewany jest wzrost sprzedaży Grupy w obszarach fotowoltaiki i pomp ciepła łącznie o 50%. W segmencie OZE firma planuje również dalszy rozwój obszarów uzupełniających, takich jak systemy automatyki, magazyny energii, stacje ładowania pojazdów, kolektory słoneczne czy kotły grzewcze. Do 2024 r. OZE ma stanowić 35% przychodów Grupy Grodno. W 2024 r. udział Grodna w polskim rynku fotowoltaiki ma wynieść 15%.

Zobacz także: Największe elektrownie fotowoltaiczne w Polsce

Sieć sprzedaży rozwinie się dzięki akwizycjom. Do tej pory Grodno przeprowadziło 8 skutecznych akwizycji. Grupa dysponuje 90 punktami handlowymi.

Zobacz: Strategia Grodno na lata 2020-2024

RE


Wyniki Grodno po pierwszym kwartale 2020 r.

Energooszczędność i zielona energia nadają tempo Grupie Grodno

Energooszczędność i zielona energia napędzają sieć hurtowni elektrotechnicznych Grodno. Grupa ma za sobą najlepsze finansowo otwarcie roku w swojej historii – w pierwszym kwartale roku rozliczeniowego 2020/21 zysk netto wzrósł ponad pięciokrotnie.

Przychody Grupy Grodno w I kw. roku obrotowego 2020/21 wyniosły 148,7 mln zł i były wyższe o 10% rdr. Na zmianę wpłynął przede wszystkim 45% wzrost sprzedaży w segmencie fotowoltaiki. Grupa odnotowała również wyższe przychody w pozostałych obszarach związanych z energooszczędnością, takich jak pompy ciepła, automatyka budynkowa, klimatyzacja i wentylacja.

Fotowoltaika w Polsce w naszej opinii ma bardzo dobre perspektywy, z czego jako jeden z liderów branży, z coraz większą ekspozycją na ten rynek, z pewnością będziemy korzystać. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż jako jedni z nielicznych odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w trudnych warunkach epidemii oraz spowolnienia gospodarczego – w tym na rynku elektrotechnicznym. Potwierdza to naszą silną pozycję – obecnie jesteśmy drugą największą siecią hurtowni elektrotechnicznych w Polsce – a także świadczy o skuteczności strategii zakładającej dywersyfikację oferty i wyprzedzanie rynkowych zmian – wyjaśnił Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno S.A.

Wyższym przychodom towarzyszyła istotna poprawa rentowności.

  • Na poziomie skonsolidowanym zysk z działalności operacyjnej wyniósł 7,3 mln zł (+301% rdr), EBITDA 8,6 mln zł (+177% rdr) oraz zysk netto 5,8 mln zł (+456% rdr).
  • Marża operacyjna wzrosła z 1,3% przed rokiem do poziomu 4,9%, marża EBITDA z 2,3% do 5,8%, natomiast marża netto z 0,8% do 3,9%.

Pozytywna zmiana była przede wszystkim rezultatem wzrostu sprzedaży w segmencie fotowoltaiki oraz obszarach związanych z energooszczędnością. Na wyniki złożyło się również otrzymane przez Grupę w miesiącach kwiecień-czerwiec br. wsparcie w ramach programów związanych z COVID-19, w kwocie 1,4 mln zł.

W perspektywie najbliższych kwartałów spodziewamy się kontynuacji dynamiki rozwoju, której tempo powinna nadawać działalność w perspektywicznych obszarach zielonej energii i energooszczędności. Przed nami trudne i istotne zmiany w gospodarkach, związane w dużym stopniu z realizacją strategii Europejskiego Zielonego Ładu, których istotnym elementem będą szeroko zakrojone inwestycje w ekologiczne technologie oraz efektywność energetyczną. Od wielu lat przygotowywaliśmy się na tę sytuację, umiejętnie rozwijając asortyment i usługi. Planujemy też dalszy rozwój oferty o nowe, komplementarne obszary, czego wyrazem jest m. in. zawarty w lipcu list intencyjny – dodaje prezes.

Planowana akwizycja Grodno

30 lipca br. zarząd Grodna podpisał list intencyjny dotyczący ustalenia warunków potencjalnego nabycia aktywów wchodzących w skład przedsiębiorstwa działającego branży grzejnictwa i hydrauliki budynkowej. Ewentualna transakcja pozwoli Grodnu na pozyskanie nowych kompetencji i know-how, umożliwi również dalszy dynamiczny rozwój w obszarze OZE, w szczególności w zakresie fotowoltaiki i pomp ciepła.


Wyniki roczne Grodno 2019/2020

Przejęcia i fotowoltaika napędziły Grodno

Skonsolidowane przychody Grodna za rok obrotowy zakończony 31 marca 2020 r.* były wyższe o 27% r/r i przełożyły się na wzrost zysku netto o 41% r/r, mimo konieczności poniesienia wyższych niż rok wcześniej kosztów wynagrodzeń (+34 proc. r/r).

Według rocznych przychodów Grodno zajmuje trzecie miejsce w rankingu hurtowni elektrotechnicznych. Biorąc pod uwagę bieżące dane SHE za pierwsze półrocze 2020 r., Grodno jest na drugim miejscu.

Zobacz także: Kondycja branży elektrotechnicznej

Dynamiczny wzrost sprzedaży w roku 2019/20 jest rezultatem rozwoju grupy o nowe oddziały (w tym konsolidacji wyników spółki Magma przejętej w grudniu 2018 r.), a także rozwoju organicznego i stałej rozbudowy oferty. Czynnikiem, który wpływał na naszą działalność w analizowanym okresie, była również utrzymująca się korzystna koniunktura w branży budowlano-montażowej – komentuje Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Do poprawy wyników przyczyniła się również dobra koniunktura w branży fotowoltaicznej. W tym obszarze sprzedaż była ponad trzykrotnie wyższa r/r. Segment PV w roku 2019/20 odpowiadał za 17,4% skonsolidowanych przychodów, co jest udziałem ponad dwukrotnie wyższym wobec celu 7,5% przewidzianego strategią na lata 2017-2020.

Rynek ten ma olbrzymi potencjał, a fakt, że wprowadziliśmy rozwiązania PV do oferty przed konkurencją sprawia, że dziś jesteśmy jednym z liderów branży, od którego uczą się inne podmioty. Oczekuję, że rosnące ceny energii w dalszym ciągu będą wpływać również na rozwój takich obszarów jak oświetlenie LED, pompy ciepła czy audyty energetyczne, które także postrzegamy jako bardzo przyszłościowe – uważa Andrzej Jurczak.

Obecnie zarząd Grodna pracuje nad nową strategią, w której kluczową rolę ma odegrać rozwój działalności w obszarach związanych z energooszczędnością i zieloną energią.

Grodno2019/20202018/2019zmiana r/r w proc.
przychody623,6489,427%
wynik operacyjny17,711,751%
wynik netto11,58,241%
mln zł

* Rok obrotowy Grodno: 1 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2020 r.

RE/KZ

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter