Liczba prosumentów zbliża się do 800 tysięcy

18/01/2022
wiatraki i panele pv

W listopadzie 2021 r. polskie elektrownie wyprodukowały 16 TWh energii elektrycznej, z tego około 2,7 TWh pochodziło z instalacji OZE.

  • Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w listopadzie 2021 r. wyniósł 16,7 proc.
  • Liczba prosumentów wzrosła do 791,5 tys.

Polskie elektrownie w listopadzie 2021 r. wyprodukowały 16 001,2 GWh energii elektrycznej, z tego 2 680,7 GWh (16,7 proc.) pochodziło z OZE.

W listopadzie 2021 r. największy udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych miał wiatr – 1752,8 GWh. Najmniej wyprodukowały elektrownie biogazowe – 108,4 GWh. W porównaniu do listopada 2020 r. największą dynamikę wzrostu produkcji energii elektrycznej wykazały elektrownie fotowoltaiczne (93,3 proc.). Ujemną dynamikę miały: elektrownie wodne, elektrownie na biomasę oraz współspalanie biomasy/biogazu.

Zobacz także: Moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii

Produkcja energii elektrycznej z OZE w GWh. Listopad 2021. RE na podstawie danych ARE

Liczba prosumentów w Polsce

Na koniec listopada 2021 r. liczba prosumentów wprowadzających energię elektryczną do sieci OSD wyniosła 791 531, z tego 791 286 dotyczyło instalacji fotowoltaicznych. Prosumenci dysponowali instalacjami o łącznej mocy 5434,8 MW, wprowadzili do sieci 90 370,6 MWh.

Zobacz także: Struktura produkcji energii elektrycznej

RE na podstawie danych ARE


Produkcja energii z OZE w 2019 r.

W 2019 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,70 p.proc. do 12,18%. Do końca 2020 r. Polska zobowiązała się do zwiększenia tego udziału do 15%.

Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto obliczany jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł i wyrażony w %, wzrósł o 0,70 p. proc. w stosunku do 2018 r. Czynniki, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika to: zwiększenie końcowego zużycia energii brutto z OZE (o 4,22%) i zmniejszenie końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł (o 1,77%).

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto we Wspólnocie. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15%. Ponadto, każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie.

Końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych zwiększało się w ciągu ostatnich lat i wzrosło z 325 387 TJ w 2015 r. do 376 060 TJ w 2019 r. Struktura zużycia energii ze źródeł odnawialnych charakteryzuje się dużym udziałem odbiorców końcowych (54,86%) oraz mniejszym jej wykorzystaniem na wsad przemian energetycznych (45,13%); zużycie własne sektora energii jest śladowe. Oznacza to, że OZE są rzadziej wykorzystywane przez instalacje przemysłowe (komercyjne), gdzie w wyniku przemian energetycznych wytwarzane są pochodne nośniki energii (przede wszystkim energia elektryczna i ciepło), dostarczane następnie do odbiorców.

Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2019 r. pochodzi przede wszystkim z: biopaliw stałych (65,56%), energii wiatru (13,72%) i z biopaliw ciekłych (10,36%). Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2019 r. wyniosła 396 498 TJ. Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem wzrósł w latach 2015-2019 z 13,25% do 15,96%.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wzrósł o 1,31 p. proc. w stosunku do 2018 r. Czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika były: wzrost końcowego zużycia odnawialnej energii elektrycznej brutto (o 9,52%) oraz zmniejszenie końcowego zużycia energii elektrycznej brutto (o 0,81%).

W 2019 r., w porównaniu z rokiem 2012, moc zainstalowana w elektrowniach słonecznych [MW] wzrosła 1 184 razy, a wyprodukowana przez nie energia elektryczna [GWh] – 623 razy. Powyższe tempo wzrostu zaczęło stabilizować się po 2015 r., i w 2019 r. (w stosunku do 2015 r.) odnotowano ponad 14-krotny wzrost mocy zainstalowanej i ponad 12-krotny – pozyskanej energii elektrycznej.

Moc zainstalowana i produkcja energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych w Polsce
Wzrost mocy zainstalowanej i produkcji energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych w Polsce

RE na podstawie danych GUS

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter