Ile powinna kosztować energia elektryczna?

19/12/2019

Jesienią każdego roku Urząd Regulacji Energetyki ustala poziom taryf za energię elektryczną na kolejny rok – sprzedawcy (spółki obrotu) kalkulują koszty energii kupowanej na rynku hurtowym oraz pozostałe koszty, a następnie przekładają je na ceny dla odbiorców końcowych.

Na straży cen prądu stoi prezes URE, który dba, aby ceny odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym. Po przeprowadzeniu szczegółowej weryfikacji wniosków złożonych przez przedsiębiorców, regulator zatwierdza określony poziom taryf.

Ceny i zużycie prądu w Polsce

W latach 2016-2018 ceny energii elektrycznej kształtowały się od ok. 250 zł/MWh w 2016 roku do ok. 242 zł/MWh w 2018 roku.

Przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce zużywa rocznie ok. 2 MWh energii. Zgodnie z danymi Eurostatu (26.11.2019), przeciętnie gospodarstwo domowe w Polsce w pierwszym półroczu 2019 r. płaciło 0,13 euro za kWh. Tylko w trzech krajach UE (Bułgaria, Węgry, Litwa) ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych są niższe niż w Polsce.

taryfy na energię elektryczną w latach 2016-2019
Taryfy na energię elektryczną w latach 2016-2019
* średnia ważona dla wszystkich grup G – gospodarstwa domowe
** ceny energii z lat 2016-2018 pochodzą z taryf zatwierdzonych przez prezesa URE. Cena na rok 2019 została obliczona na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy cenowej (średnia arytmetyczna z cen Cśr1 i Cśr2 dla kontraktacji na giełdzie powiększonych o pozostałe koszty jednostkowe z 11 miesięcy 2019 r.).

Zamrożenie cen w 2019 r. dla odbiorców końcowych

W 2019 roku mieliśmy do czynienia z tzw. ustawowym zamrożeniem cen na poziomie z czerwca 2018 r. W konsekwencji w powszechnym mniemaniu ceny nie wzrosły. Dotyczy to jednak wyłącznie ich nominalnego poziomu w rozliczeniach z odbiorcami, a nie rynkowych stawek. To, że odbiorcy końcowi na swoich rachunkach za energię elektryczną nie widzieli większych kosztów energii to zasługa „zamrożenia cen”, które zostało wprowadzone przez ustawodawcę jako rozwiązanie wyjątkowe.

Koszty wytworzenia energii rosły

Ustawowe wprowadzenie systemu rekompensat było spowodowane tym, że ceny energii rosły, a rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (sprzedawców) miały pokryć różnicę pomiędzy rzeczywistymi wyższymi kosztami a niezmienionymi cenami dla odbiorców końcowych.

Jak liczono wysokość rekompensat?

Ustalona zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym1 do ustawy prądowej2 cena energii dla odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych powinna w 2019 r. wynosić średnio od ok. 299 zł/MWh do ok. 313 zł/MWh3. W ten sposób w rozporządzeniu ustalono niejako „quasi taryfę” dla gospodarstw domowych. Gdyby nie tegoroczne dopłaty dla przedsiębiorstw energetycznych, to sprzedawcy, zgodnie z rozporządzeniem, na rachunkach dla odbiorców umieszczaliby ceny na takim właśnie poziomie. Oznacza to, że w 2019 r. wyjątkowo czym innym są koszty przedsiębiorstw energetycznych i odpowiadające im „rekompensaty”, a czym innym ceny energii widoczne na rachunkach odbiorców końcowych.

Jakie ceny będą w przyszłym roku?

Obecnie prezes URE zatwierdził taryfę tylko dla jednego sprzedawcy z urzędu tj. Tauron Sprzedaż. Trwają postępowania w stosunku do pozostałych trzech sprzedawców: PGE, Enea oraz Energa. W oparciu o tylko tę jedną zatwierdzoną taryfę sprzedawcy cena energii zatwierdzona wynosi (średnio dla grup G) 292,3 zł/MWh.

RE na podstawie materiałów URE

1Rozporządzenie Ministra Energii z 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

2Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

3Średnie arytmetyczne ceny energii elektrycznej dla dostawy w 2019 r. ustalone na podstawie kontraktów giełdowych zawieranych odpowiednio w 2018 r. oraz w 2019 r. powiększone o pozostałe koszty jednostkowe, obliczone na podstawie wskaźników publikowanych przez Prezesa URE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter