Decyzję o rozpoczęciu procesu upadłości podjęliśmy z ciężkim sercem – Jacek Podgórski, prezes Elektrobudowy

19/03/2020
Elektrobudowa siedziba

Zarząd Elektrobudowy podjął decyzję o złożeniu do sądu rejonowego w Katowicach wniosku o ogłoszenie upadłości. Proces upadłościowy nie przerywa działalności spółki. Przedsiębiorstwo Elektrobudowa S.A. będzie działać nadal pod zarządem syndyka.

Zarządowi Elektrobudowy, mimo wielomiesięcznych negocjacji, nie udało się wypracować z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeń finansującymi jej działalność porozumienia dotyczącego restrukturyzacji istniejącego i udostępnienia nowego finansowania. Tym samym Elektrobudowa straciła możliwość przeprowadzenia procesu dokapitalizowania (emisji akcji serii F) i pozyskania inwestora, a w konsekwencji dalszego skutecznego zarządzania płynnością.

Decyzję o rozpoczęciu procesu upadłości podjęliśmy z ciężkim sercem, wobec wyczerpania możliwości dalszego finansowania bieżącej działalności spółki oraz pozyskiwania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, w szczególności gwarancji należytego wykonania, koniecznych do pozyskiwania nowych kontraktów, utrzymania płynności spółki oraz spłaty wszystkich zobowiązań – mówi Jacek Podgórski, prezes zarządu Elektrobudowy.

Brak porozumienia z instytucjami finansującymi

Bezpośrednią przyczyną konieczności rozpoczęcia przez Zarząd procesu upadłościowego jest brak porozumienia z instytucjami finansującymi spółkę w zakresie restrukturyzacji istniejącego oraz udostępnienia nowego finansowania. Negocjacje z wierzycielami Elektrobudowy mające na celu wypracowanie porozumienia dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia rozpoczęły się w kwietniu 2019 r. Od 28 maja 2019 r. obowiązywała umowa o zawieszeniu dochodzenia roszczeń oraz tymczasowych warunkach finansowania spółki (standstill), zapewniająca tymczasową stabilizację sytuacji finansowej spółki. Jednocześnie Elektrobudowa prowadziła z wierzycielami rozmowy w sprawie docelowych warunków restrukturyzacji istniejącego oraz udostępnienia nowego finansowania (term sheet), które trwały aż do marca 2020 roku. 

Zniwelowane ryzyka i zamknięte spory na 120 mln zł

Pomimo braku porozumienia z instytucjami finansującymi Zarządowi udało się w ciągu ostatnich 10 miesięcy skutecznie zarządzić wieloma istotnymi dla funkcjonowania Elektrobudowy ryzykami finansowymi oraz sporami, przy jednoczesnym zapewnieniu bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. W sumie od maja 2019 do marca 2020 r. Elektrobudowa zredukowała lub zamknęła ryzyka oraz podstępowania sporne o łącznej wartości ok. 120 mln zł.

Spółka sfinalizowała m.in. ugodę z MPK w Poznaniu (redukującą zobowiązanie spółki z 20 mln zł do 1,2 mln zł), ugodę z Tauron Ciepło o wartości 10,7 mln zł (wartość pozytywnego wpływu na wynik spółki w 2020 r.) oraz ugodę kończącą spór sądowy z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej (redukującą potencjalne zobowiązanie spółki z ok 8,5 mln euro do 1,2 mln euro). 8 listopada 2019 r. Elektrobudowa zawarła porozumienia z PKN Orlen zmierzające do uwolnienia płatności na kwotę 29 mln zł. Zarządowi udało się również doprowadzić do rozpoczęcia arbitrażu z koncernem, zmierzającego do zakończenia sporu o kolejne należności wynikające z niewypłaconych wynagrodzeń o wartości 103,9 mln zł oraz ok. 11,5 mln euro.

Skutecznie realizowane kontrakty i zlecenia

Pomimo trudności finansowych spółka realizowała i finalizowała kontrakty oraz pozyskiwała nowe zlecenia. W roku 2019 Elektrobudowa zamknęła około 280 kontraktów i zleceń o wartości umownej ok. 680 mln zł.

Niezależnie od ograniczonej płynności, wynikającej z braku dostępu do bieżącego finansowania i możliwości pozyskiwania gwarancji bankowych, dokładaliśmy wszelkich starań aby wywiązywać się ze zobowiązań wobec klientów, podwykonawców i instytucji publicznych. Wszelkie zobowiązania wobec pracowników były realizowane na bieżąco i bez opóźnień – podkreśla Jacek Podgórski.

Zachowano integralność finansowania oraz integralność przedsiębiorstwa i jego majątku. Spółka prowadzi obecnie prace przy kontraktach i zleceniach o łącznej wartości umownej blisko 2,5 mld zł.

Brak term sheet blokuje zaawansowane rozmowy z inwestorami

Do ostatniej chwili prowadziliśmy bardzo intensywne działania mające na celu dokapitalizowanie firmy ze strony inwestora branżowego lub kapitałowego. Zaprosiliśmy do rozmów wiele podmiotów z branży energetycznej i budowlanej. Prowadziliśmy zaawansowane negocjacje z dwoma inwestorami – podmiotem prywatnym i instytucją z udziałem skarbu państwa – wylicza prezes zarządu Elektrobudowy.

Wyniki przeprowadzonych due dilligence spółki, stan zaawansowania rozmów z potencjalnymi inwestorami oraz konstruktywny przebieg procesu dawały realną szansę na zamknięcie operacji dokapitalizowania (emisji akcji serii F) do 23 marca br. oraz na pozyskanie nowego kapitału w wysokości pozwalającej na zamknięcie luki finansowej spółki oraz spłatę wymagalnych zobowiązań wobec jej dostawców i podwykonawców.

Niestety, wobec eskalujących, niemożliwych do spełnienia dla spółki oczekiwań przedstawianych przez stronę finansującą przedsiębiorstwo i w konsekwencji braku możliwości uzgodnienia term sheet, skuteczne przeprowadzenie emisji okazało się niemożliwe – mówi Jacek Podgórski.

Elektrobudowa będzie kontynuować działalność pod zarządem syndyka

Decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości to jedyny dziś sposób na utrzymanie bieżącej działalności spółki i maksymalnie wysoką spłatę zobowiązań wszystkich wierzycieli – wyjaśnia Jacek Podgórski.

Proces upadłościowy nie przerywa działalności spółki. Po ogłoszeniu upadłości, przedsiębiorstwo Elektrobudowa S.A. będzie działać nadal pod zarządem syndyka, który będzie wyposażony w odpowiednie instrumenty prawne (niedostępne obecnemu zarządowi spółki) pozwalające na zarządzanie aktualną, trudną sytuacją płynnościową i prowadzenie dalszej działalności.

Dołożymy wszelkich starań, by wesprzeć działania syndyka zmierzające do zapewnienia możliwości dalszego prowadzenia działalności spółki oraz zachowania integralności przedsiębiorstwa – deklaruje w imieniu zarządu spółki prezes Jacek Podgórski.

Zarząd przygotował plan działania i swoje rekomendacje dotyczące dalszej działalności spółki po ogłoszeniu upadłości. Wyposaży również syndyka w informacje, zasoby i narzędzia pozwalające zapewnić ciągłość operacyjną przedsiębiorstwa.

Jesteśmy gotowi wspierać syndyka w okresie przejściowym we wszelkich działaniach mających na celu zapewnienie integralności przedsiębiorstwa, utrzymanie dalszej działalności spółki oraz zabezpieczenie jej majątku – podkreśla Jacek Podgórski.

Elektrobudowa

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter