Listwy przepięciowe pod lupą inspektorów

26/10/2020

Listwy przepięciowe są bardzo powszechnie stosowane. Ich zadaniem jest ochrona sprzętu elektrycznego przed ewentualnym spadkami napięcia. Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej wykazały błędy formalne oraz konstrukcyjne tych urządzeń.

Celem kontroli listew przepięciowych była ocena, czy udostępniane na rynku listwy zasilające, listwy z filtrem przeciwprzepięciowym, w tym poprzez badania laboratoryjne, spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego oraz czy zostały spełnione obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Kontrola została przeprowadzona w pierwszym kwartale 2020 r. przez 4 wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej: Gdańsk, Rzeszów, Warszawa, Wrocław. Kontrolą objęto 17 przedsiębiorców, w tym 15 producentów i 2 importerów. Łącznie skontrolowano 44 produkty. Większość z nich pochodziła z Chin (52%).

Wyniki kontroli pod względem formalnym

Pod względem niezgodności formalnych (bez wyników badań laboratoryjnych) zakwestionowano 7 listew. Zdarzały się przypadki występowania więcej niż jednej niezgodności formalnej w zakwestionowanym wyrobie.

Najczęściej wykrywano następujące niezgodności formalne:

  • niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania urządzenia, np. nieprawidłowy symbol uziemienia na przedłużaczu przeciwprzepięciowym czy zamieszczenie symbolu klasy II izolacji, co może spowodować niewłaściwe użycie urządzenia (4 produkty).
  • niepoprawnie sporządzona deklaracja zgodności, co poddaje pod wątpliwość zapewnienia producenta o poprawności przeprowadzonej procedury oceny zgodności oraz spełnia wszystkich obowiązujących wymagań (2 produkty), bądź nieprzedstawienie organowi nadzoru rynku deklaracji zgodności przez producenta do dnia sporządzania niniejszej informacji kwartalnej (2 produkty).
  • brak identyfikacji wyrobu (brak nazwy producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu), co utrudnia ustalenie podmiotu odpowiedzialnego w przypadku wystąpienia wady lub wypadku oraz dochodzenie praw przez konsumentów podczas reklamacji (2 produkty).

Warto zauważyć, że wszystkie listwy zasilające posiadały prawidłowe oznakowanie CE.

Badania laboratoryjne listew przepięciowych

Do badań laboratoryjnych pobrano tylko 15 próbek produktów (z 44 sprawdzanych przez IH), w tym przekazano do badań 7 wyrobów wcześniej zakwestionowanych pod względem formalnym. Łącznie do badań przekazano 9 listew produkcji krajowej i 6 pochodzących z Chin. Stwierdzono niezgodności pod kątem konstrukcyjnym w 11 na 15 badanych produktów. Urządzenia sprawdzono z normą PN-EN 60950-1:2007+A11:2009+ A1:2011+A12:2011 Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej — Część 1: Wymagania bezpieczeństwa oraz normą PN-IEC 60884-1-2006+A1:2009+A2:2016 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. W wyniku przeprowadzonych badań, gdzie znane są wyniki badań, stwierdzono m.in. zbyt małe odstępy izolacyjne, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem użytkownika, brak zabezpieczenia układowego warystora (element zabezpieczający przed zbyt wysokim napięciem), co w przypadku jego uszkodzenia może być źródłem pożaru.

Jedenaście postępowań w sprawie wad konstrukcyjnych

Inspektorzy Inspekcji Handlowej wystąpili w przypadku 2 produktów zakwestionowanych pod względem formalnym, a niezakwestionowanych pod względem konstrukcyjnym, o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Na dzień sporządzania informacji toczy się 11 postępowań w sprawie produktów z wadami konstrukcyjnymi.

RE na podstawie UOKiK

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter