„Działamy w skrajnie trudnych warunkach gospodarczo-politycznych” – prezes LUG

10/11/2022

LUG, producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, opublikował skonsolidowane wyniki za III kwartał 2022 roku. Przychody Grupy LUG w tym okresie wyniosły 58,26 mln zł i były niższe zaledwie o 1,1% niż przed rokiem. Łącznie przychody za pierwsze dziewięć miesięcy roku wyniosły 174,97 mln zł. To więcej o 21,7% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 21,39 mln zł, wobec 22,18 mln zł w III kwartale 2021 roku. Zysk netto wyniósł 0,74 mln zł.

 • Przychody Grupy LUG za II kwartał wyniosły 58,26 mln zł.
 • 5,65 mln zł EBITDA w III kw., wzrost o 81,8 proc. rdr. To trzeci najwyższy w historii LUG poziom EBITDA. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów wynik EBITDA wyniósł 19,17 mln zł.
 • Spółka nie osiągnęła strategicznie założonego poziomu 40% marży ze sprzedaży.
 • Wzrost popytu na energooszczędne oświetlenie stymulowany jest przez rosnące ceny energii elektrycznej.

Utrzymanie przychodów na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału, było efektem realizacji kontraktów zawartych we wcześniejszych okresach oraz intensywnych działań sprzedażowych. Pomimo trudnej koniunktury na rynkach globalnych, spółka utrzymała poziom przychodów dzięki sprzedaży krajowej i na rynki zagraniczne w proporcji 43 proc. do 57 proc. Wysoka dynamika przychodów realizowanych w kraju, świadczy o znaczącym wzroście zainteresowania projektami modernizacji oświetlenia wśród jednostek samorządowych. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów, przychody wzrosły o 21,3%, do poziomu 235,09 mln zł. W przychodach analizowanego okresu widoczne są przychody z realizacji projektu modernizacji oświetlenia Miasta Stołecznego Warszawy, które w III kwartale br. wyniosły 5,7 mln zł, a narastająco w całym 2022 roku – 11,4 mln zł.

W III kwartale 2022 roku nasze wyniki były pod presją trudnej sytuacji w gospodarce światowej, która przekłada się negatywnie na warunki działalności operacyjnej. Z drugiej jednak strony, rosnące ceny energii stanowią szansę rynkową pobudzającą popyt na nasze produkty. Wynik EBITDA ukształtował się na trzecim najwyższym poziomie w historii Grupy LUG. Obecnie aktywnie pracujemy nad realizacją zamówień w ostatnim, najważniejszym sprzedażowo kwartale roku – komentuje dane finansowe Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

Czytaj także: Wartość rynkowa spółek elektrotechnicznych RAPORT

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w III kw. 2022 r. 21,39 mln zł i był o 7,7% niższy od rekordowego poprzedniego kwartału oraz o 3,6% niższy niż przed rokiem. Sprzedaży zrealizowana w trzech kwartałach 2022 roku przełożyła się na zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 65,78 mln zł. To wzrost o 13% w stosunku do ub.r. Marża brutto na sprzedaży osiągnęła 36,7%, czyli była o 1,0 p.p. niższa niż przed rokiem. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów, zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 8,4%, do poziomu 85,11 mln zł.

Działamy w skrajnie trudnych warunkach gospodarczo-politycznych. Pomimo tego, udało nam się wypracować wysokie przychody i zrealizować podpisane kontrakty. To także spora zasługa naszych partnerów biznesowych i dostawców, którzy mają do nas zaufanie i rozumieją, że sytuacja na światowych rynkach komponentów i wzrost cen są wyjątkowe. Mamy świadomość, że zarządzanie w świecie VUCA to przede wszystkim umiejętność dynamicznego dostosowywania się do zmiennych warunków oraz stabilne zaplecze. Z perspektywy czasu oceniam, że podjęliśmy szereg trafnych działań zarówno w zakresie polityki cenowej, jak i współpracy z dostawcami, które pozwoliły nam zrealizować wysoki poziom przychodów i utrzymać rentowność sprzedaży na bezpiecznym poziomiedodaje Ryszard Wtorkowski.

Efektywność działań podjętych przez Grupę odzwierciedla wskaźnik EBITDA, który wyniósł 5,65 mln zł. W minionym kwartale osiągnął on trzeci najwyższy w historii LUG poziom 5,65 mln zł i był wyższy r/r o ponad 81 proc. W ujęciu narastającym, za 9 miesięcy 2022 roku EBITDA poprawiła się o blisko 40 proc., osiągając poziom 16,05 mln zł. Marża EBITDA wzrosła o 0,6 p.p. w ujęciu kw/kw i o 4,4 p.p. w ujęciu r/r, do poziomu 9,7%. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów wynik EBITDA wyniósł 19,17 mln zł i był o 16,5% wyższy niż w poprzednim okresie.

Zysk netto wyniósł w III kw. 2022 r. 0,74 mln zł i utrzymał się na poziomie niemal niezmienionym w porównaniu do poprzedniego roku. Spadek zaledwie o 1,3%. Skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej LUG za trzy kwartały 2022 roku wyniósł 2,43 mln zł wobec poziomu 2,3 mln zł w 2021 roku (+5,7% r/r).

Optymalizacja kosztów produkcji 

LUG S.A. działając w branży bazującej na podzespołach elektronicznych oraz na aluminium i stali, w III kw. 2022 r. zarządzał niepewnością w łańcuchach dostaw, a także rosnącymi cenami komponentów. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, których udział w przychodach w III kwartale zwiększył się o 2,1 p.p., natomiast w ujęciu narastającym rok do roku wzrósł o 2,9 p.p. Wzrosty te neutralizowano poprzez optymalizacje w zakresie kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, których udział w strukturze przychodów obniżył się w ujęciu rdr. Niestety wpływy czynników zewnętrznych spowodował, że nie osiągnięto strategicznie założonego poziomu 40% marży ze sprzedaży. Rentowność sprzedaży utrzymała się mimo to na bezpiecznym poziomie, a marża na sprzedaży za 9 miesięcy 2022 roku ustaliła się na poziomie 37,6 proc.

Ceny energii szansą dla rozwoju rynku oświetlenia LED

Branża oświetleniowa pozostaje pod wpływem czynników o dwojakim charakterze. Na jednej szali znajdują się wszystkie czynniki gospodarcze i ekonomiczne, które negatywnie oddziałują na warunki działalności operacyjnej. Na drugiej szali leżą rosnące w całej Europie rachunki za energię, które stymulują potrzebę generowania oszczędności, a tym samym pobudzającą popyt na energooszczędne produkty oświetleniowe.

Czytaj także: System oświetleniowy SHIFT. Wolność w każdym ruchu

Wzrost cen energii w Polsce najsilniej dotyka samorządy i duże zakłady przemysłowe. Remedium stanowi wymiana oświetlenia na energooszczędne LED-y pozwalające ograniczyć koszt zakupu energii na oświetlenie o ponad 50%. Kolejne znaczne oszczędności można uzyskać decydując się na wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem. Tymczasem zaledwie 10% oświetlenia publicznego w Polsce to oprawy LED. Tylko 2% jest sterowane za pomocą inteligentnych systemów oświetleniowych.

Kryzys energetyczny powoduje, że rośnie zapotrzebowanie na energooszczędne rozwiązania oświetleniowe. Ten trend będzie determinował dynamiczny rozwój branży na rynku polskim oraz europejskim. Wzrośnie zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania oświetleniowe, w tym przede wszystkim na technologię LED i inteligentne systemy zarządzania oświetleniem, które w swoim portfolio ma Grupa LUG.

RE na podstawie materiałów LUG


LUG w rzeczywistości VUCA: wyniki po pierwszym kwartale

Pierwszy kwartał 2022 roku przeszedł do historii Grupy Kapitałowej LUG S.A. jako najlepszy początek roku pod względem przychodów ze sprzedaży. Mimo funkcjonowania w bardzo turbulentnym otoczeniu, spółka osiągnęła zamierzone cele.
 • Pierwszy kwartał 2022 r. został zakończony w LUG skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 56,97 mln zł.
 • Wynik netto w I kwartale br. ukształtował się na poziomie 840 tys. zł wobec 770 tys. zł rok wcześniej (+9,1% rdr.).
 • LUG realizuje dostawy opraw SAVA dla Warszawy. Oprawy produkowane są w rozbudowanym zakładzie w Nowym Kisielinie.
 • W styczniu br. w Królestwie Maroka zostało otwarte przedstawicielstwo spółki.

Problemy z dostępnością komponentów elektronicznych, a także utrudnienia w transporcie morskim i kolejowym, nie przeszkodziły LUG-owi w wypracowaniu wyższych skonsolidowanych przychodów za I kwartał, niż w którymkolwiek z analogicznych okresów poprzednich lat. Wyniosły one 56,97 mln zł, co oznacza wynik o blisko 52% rdr. Wynik ten był możliwy do osiągnięcia dzięki zbudowanemu zapasowi komponentów oraz materializacji dynamicznie wzrastającego portfela zamówień. W wyniku I kwartału br. widoczne są również przychody zrealizowane w ramach projektu modernizacji oświetlenia Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 1,33 mln zł.

Skonsolidowany wynik na poziomie zysku brutto na sprzedaży w I kwartale br. wzrósł o 37,1% rdr. i wyniósł 21,21 mln zł. Spółka poprawiła o 5,1 p.p. poziom marży brutto zrealizowany w IV kwartale 2021 roku, dzięki czemu na koniec I kwartału br. marża brutto wyniosła 37,2%. Jest to poziom o 4,0 p.p. gorszy niż w I kwartale ubiegłego roku, co było podyktowane realizacją ofert złożonych w okresie dynamicznie rosnących cen komponentów i transportów oraz wynikających z tego zobowiązań umownych w odniesieniu do cen. Podjęte zostały stosowne kroki w celu zabezpieczenia przed dalszą erozją procentowej marży brutto, m.in. w postaci okresowych podwyżek cen naszych wybranych produktów.

Zysk operacyjny w I kwartale br. wyniósł 2,27 mln zł w stosunku do 571 tys. zł w I kwartale 2021 roku (+298,2% rdr.). Wynik ten był także wyższy w stosunku do poziomu zysku operacyjnego zrealizowanego w ostatnim kwartale 2021 roku, gdy wyniósł 200 tys. zł. Struktura zysku operacyjnego znalazła odzwierciedlenie w poziomie marży operacyjnej, która wyniosła 4,0% i była o 2,5 p.p. wyższa niż w I kw. 2021 roku.

Wobec wskazanego poziomu zysku operacyjnego, skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 4,95 mln zł, co jest poziomem o 57,6% wyższym niż przed rokiem. Marża EBITDA wyniosła w I kw. 2022 roku 8,7% i była o 0,3 p.p. wyższa rok do roku w efekcie rozliczenia amortyzacji na poziomie 2,68 mln zł względem 2,57 mln zł przed rokiem.

Wynik netto w I kwartale br. ukształtował się na poziomie 840 tys. zł wobec 770 tys. zł rok wcześniej (+9,1% rdr.). Marża netto wyniosła odpowiednio 1,5% w I kwartale 2022 oraz 2,1% w I kwartale 2021 roku. Kluczowy wpływ na spadek wolumenu zysku netto i poziomu marży netto miały wspomniane wcześniej efekty materializacji wyższych cen komponentów nabytych w okresie dynamicznych wzrostów, a wykorzystanych w produktach sprzedanych w I kwartale br. oraz wyższych stóp procentowych.

Pierwsze tygodnie 2022 roku to wejście w decydującą fazę realizacyjną kontraktu dostawy oświetlenia dla Miasta Stołecznego Warszawy. Modernizacja oświetlenia stolicy to jeden z największych tego typu projektów na świecie, który wymagał od spółki zaprojektowania dedykowanej oprawy oświetleniowej SAVA. Poza restrykcyjnymi wymaganiami technicznymi, oprawa LUG spełnia również liczne kryteria w zakresie beznarzędziowego serwisu oraz designu korespondującego z architekturą miasta. Oprawa SAVA z dnia na dzień oświetla kolejne ulice Warszawy czyniąc przestrzeń miejską bezpieczniejszą dla jej mieszkańców, a same miasto bardziej efektywne energetycznie. Realizację kontraktu dla Warszawy wspiera nowy obiekt magazynowy wraz z przestrzenią administracyjną, który powiększył Centrum Badawczo-Rozwojowe w Nowym Kisielinie w styczniu 2022 roku.

Stabilna sytuacja spółek wchodzących w skład Grupy LUG pozwoliła odważnie wejść w 2022 rok i kontynuować plany związane z ekspansją zagraniczną. W tym celu, w połowie lutego br. spółka podjęła decyzję o zwiększeniu obecności w Królestwie Maroka, co zaowocowało uroczystym otwarciem przedstawicielstwa LUG w tym kraju. Działania te są kontynuacją rozmów z lokalnymi interesariuszami w celu zwiększenia udziału w rynku marokańskim i na obszarach sąsiadujących. Jednym z priorytetów przedstawicielstwa LUG w Maroko jest komercjalizacja profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych LED w zakresie oświetlenia infrastrukturalnego.

VUCA to akronim określający nieprzewidywalne zmiany w środowisku biznesowym: zmienność (Volatility), niepewność (Uncertainty), złożoność (Complexity) i niejednoznaczność (Ambiguity).

RE


LUG pracuje nad poprawą rentowności

LUG, producent sprzętu oświetleniowego, opublikował skonsolidowane wyniki za 3. kwartał 2021 roku. Przychody Grupy w 3. kwartale 2021 r. wyniosły 58,88 mln zł i były o 39,5% wyższe niż przed rokiem. Od początku roku przychody wynoszą 143,80 mln zł.

 • W 3. kwartale 2021 r. Grupa LUG osiągnęła przychody netto 58,88 mln zł – wzrost o 39,5% rdr.
 • Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 22,19 mln zł – wzrost o 33,9% rdr.
 • Zysk netto był mniejszy o 58,6% rdr. (0,75 mln zł).
 • Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego jest w końcowej fazie realizacji.

W obliczu niekorzystnych warunków gospodarczych spowodowanych problemami z dostępnością półprzewodników i przedłużającą się pandemią, LUG miał 22,19 mln złotych zysku brutto na sprzedaży i 0,75 mln zł zysku netto. Łącznie, po trzech kwartałach zysk brutto na sprzedaży wynosi 58,24 mln złotych, a netto 2,3 mln zł.

Dzięki determinacji w zdobywaniu komponentów i realizacji poszczególnych kontraktów, dynamicznie zwiększamy przychody. Pracujemy nad poprawą rentowności wszystkich projektów, zarówno tych pozyskanych wiele miesięcy temu, jak również nowych, dopiero włączonych do portfela zamówień. Sytuacja na rynku komponentów i surowców jest bezprecedensowa na skalę światową, dlatego tak ważne są obecnie racjonalne relacje biznesowe z naszymi partnerami po stronie zakupów i sprzedaży – mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

Marża spadła mimo wyższych przychodów

Wzrost poziomu cen niemal wszystkich komponentów wykorzystywanych do produkcji opraw oświetleniowych oraz wzrost kosztów ich transportu spowodowały, że mimo wysokich przychodów, marża brutto na sprzedaży obniżyła się do poziomu 37,7%, czyli o 5,7pp niższego niż w poprzednim kwartale i o 1,6pp niższego niż przed rokiem. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów, zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 15,6% do poziomu 78,51 mln zł. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 40,5%, kształtując się na poziomie przewyższającym oczekiwane w strategicznych kierunkach rozwoju poziom 40%.

Jak czytamy w komunikacie, firma pozyskuje kontrakty z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, co w znacznej mierze ogranicza możliwość bardzo dokładnej predykcji cen produktów w obecnych warunkach dynamicznie rosnących cen komponentów i surowców. Galopujące koszty towarów i materiałów firma stara się neutralizować m.in. ograniczając udział kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży w przychodach.

Udział przychodów krajowych w 3. kw. 2021 r. był na podobnym poziomie co rok wcześniej (spadek o 0,1pp). Wartościowo przychody krajowe wzrosły o 14,8% w ujęciu kw./kw. oraz o 38,9, porównując rok do roku i wyniosły 21,30 mln zł. Przychody eksportowe wyniosły 37,58 mln zł, rosnąc w 3. kwartale o 30,4 procent. Rok do roku sprzedaż zagraniczna była wyższa o 39,9%. W ujęciu narastającym przychody z eksportu w 2021 roku wyniosły 89,98 mln zł.

Zysk netto, który w III kw. br. wyniósł 750 tysięcy złotych (-58,6% rdr.), w ujęciu narastającym przekroczył poziom 2,3 mln zł – jest efektem gorszej rentowności zakontraktowanych projektów. Należy także uwzględnić fakt, że w 2020 roku Grupa LUG korzystała z dofinansowania ze środków FGŚP w wysokości 2,64 mln zł w związku z ochroną miejsc pracy w następstwie wystąpienia pandemii COVID-19.

RE


Koszty transportu i ceny komponentów pogorszyły wyniki LUG

 • Przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej LUG S.A. wyniosły w pierwszym kwartale 37,53 mln zł i były niższe o 17,3% rdr. wobec 45,39 mln zł w roku ubiegłym. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 10,51 mln zł względem 18,28 mln zł (-42,5% rdr.) w analogicznym okresie 2020 r.
 • Na pogorszenie wyników finansowych wpływ miały m.in. niezależne od spółki długookresowe opóźnienia w dostawach i wzrost cen komponentów, który dotyczył m.in. aluminium, przewodów miedzianych, blachy stalowej oraz komponentów elektronicznych oraz wzrosty cen transportu.
 • W styczniu LUG podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą rozbudowy Centrum Badawczo-Rozwojowego o wartości 7,1 mln zł.
 • W pierwszym kwartale 2021 r. spółka zawarła kontrakt o wartości ponad 32 mln zł na wymianę̨ blisko 40 tys. opraw oświetleniowych w Warszawie w latach 2021-2022.
 • Premiera oprawy SAVA dla Warszawy podczas Smart City Forum – 13 maja 2021 r.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LUG S.A. w I kwartale 2021 r. wyniósł 769,6 tys. zł względem 1 911,73 tys. zł w ub.r., natomiast marża netto uległa obniżeniu o 2,2 pp. w stosunku do wyniku z I kw. 2020 r. i osiągnęła poziom 2,1%. Firma wypracowała zysk operacyjny na poziomie 570,7 tys. zł względem 1 104,8 tys. zł przed rokiem. Struktura zysku operacyjnego znalazła odzwierciedlenie w poziomie marży operacyjnej, która w omawianym okresie wyniosła 1,5% i była o 0,9 pp. niższa niż w I kwartale 2020 r. Wynik EBITDA wyniósł 3,15 mln zł, co jest poziomem o 7,6% niższym niż przed rokiem. Marża EBITDA wyniosła w I kw. br. 8,4% i była o 0,9 pp. wyższa rok do roku w efekcie rozliczenia amortyzacji na poziomie 2,57 mln zł względem 2,3 mln zł przed rokiem.

Przyczyny gorszych wyników finansowych LUG

Na wyniki finansowe Grupy LUG w pierwszych trzech miesiącach roku istotny wpływ miały szoki popytowe i podażowe na rynkach komponentów, które spowodowały długookresowe opóźnienia w dostawach komponentów, a tym samym ograniczenie spodziewanych przychodów. Sytuacja ta wpłynęła na opóźnienia realizacji kilku dużych projektów infrastrukturalnych zaplanowanych na pierwsze trzy miesiące roku. Ponadto pandemia wywołała chaos w transporcie morskim i kolejowym. Pierwszym z nich przewożone jest aż 80 proc. towarów na świecie. W marcu koszt wysyłki jednego kontenera wzrósł ponad czterokrotnie z 1040 dolarów amerykańskich do 4250 za kontener(1). Na wzrost cen transportu morskiego podwyżką cen odpowiedział transport kolejowy. Dodatkowym elementem destabilizującym dostawy komponentów była blokada Kanału Sueskiego w marcu 2021 r., w wyniku której firma została zmuszona do skorzystania z drogiego transportu lotniczego

Realizacja dużych projektów infrastrukturalnych to szansa na stabilizację

Pozytywnym zdarzeniem w I kwartale 2021 roku było podpisanie kontraktu na modernizację oświetlenia Warszawy, w ramach którego należąca do Grupy Kapitałowej spółka LUG Light Factory dostarczy ok. 38,5 tys. opraw oświetleniowych zaprojektowanych specjalnie dla stolicy Polski. Wartość podstawowego kontraktu wynosi ponad 32,08 mln zł brutto i może zostać powiększona o kolejne 5 mln zł brutto. Kontrakt będzie realizowany w 2021 i 2022 r. Nowe oprawy będą na ulicach stolicy instalowane etapami, a ostatnia partia powinna pojawić się w grudniu 2022 r.

13 maja 2021 r. podczas Smart City Forum został zaprezentowany prototyp oprawy SAVA, która docelowo pojawi się na ulicach stolicy. SAVA to rozwiązanie future-proof. Modularna oprawa oświetleniowa, wyposażona w złącze Zhaga i zgodna ze standardem D4i, stanowić będzie podstawę rozwoju inteligentnej infrastruktury w mieście.

Jak przewiduje zarząd, podstawą dalszego efektywnego rozwoju spółki będą pozyskiwane projekty infrastrukturalne w Polsce i na świecie. Dlatego też w styczniu zarząd podjął decyzję o rozbudowie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Inwestycja w nową przestrzeń produkcyjną i nowy magazyn jest odpowiedzią na wyzwania związane z dynamicznym rozwojem i realizacją dużych projektów infrastrukturalnych.

LUG podnosi ceny

LUG podejmuje konkretne kroki w celu łagodzenia wpływu czynników związanych z kosztami transportu i cenami komponentów na wyniki finansowe grupy kapitałowej. Jednym ze wspomnianych działań jest decyzja o podniesieniu cen produktów w asortymencie LUG, która wejdzie w życie z początkiem czerwca br.

RE

(1) Źródło: Blokada Kanału Sueskiego pogłębi ogromne problemy transportu w czasie pandemii, Forsal.pl, 26 marca 2021 r.


LUG wrócił do oczekiwanej marży

W drugim kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. odnotowała wzrost przychodu i zysku netto. Zarząd podkreśla, że firma obroniła się przed skutkami pandemii.

Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki za II kwartał 2020 roku. Przychody Grupy w II kw. 2020 r. wyniosły 45,12 mln zł i były o 10,7 procent wyższe niż przed rokiem oraz o 0,6 procent niższe niż w poprzednim kwartale. Pomimo niekorzystnych warunków gospodarczych spowodowanych ogłoszeniem pandemii COVID-19 spółka wypracowała 2,70 mln zł zysku netto, poprawiając tym samym o ponad 41 proc. wyniki z I kwartału br.

Sprzedaż krajowa zdominowała przychody

Przychody w drugim kwartale uzależnione były od stopniowo otwierających się gospodarek poszczególnych krajów dotkniętych pandemią COVID-19 oraz nawarstwieniem popytu z okresu przymusowej izolacji na przełomie I i II kwartału. Od kwietnia do czerwca na prowadzenie wysunęła się sprzedaż krajowa. To efekt inwestycji, których finalizacja była przesunięta z poprzedniego kwartału na II kw. 2020 r. Łącznie przychody krajowe wyniosły 22,75 mln zł i były wyższe o 82,1 proc. niż w poprzednim kwartale i o 56,9 proc. wyższe niż przed rokiem.

Obniżyły się natomiast przychody z zagranicy, na co bezpośredni wpływ miała pandemia COVID-19. Eksport w II kwartale br. wyniósł 22,37 mln zł, czyli o 32 proc mniej niż w poprzednim kwartale. Tym samym udział eksportu w całkowitych przychodach ze sprzedaży wyniósł 49,6 proc. Ponadto LUG w II kwartale 2020 r. na zlecenie lubuskich władz samorządowych (Urząd Marszałkowski woj. lubuskiego, Urząd Miasta Zielona Góra i Urząd Gminy Świdnica) sprowadził do Polski środki ochronne o wartości 4,81 mln zł, co również wpłynęło na poziom przychodów.

W drugim kwartale stopniowe otwieranie gospodarek poszczególnych krajów pozwoliło nam wzrosnąć i wypracować dodatnie wyniki finansowe. Dalsza dyscyplina kosztowa, operacyjne działania prewencyjne wynikające z rozwoju pandemii COVID-19 oraz aktualny poziom zamówień pozwalają nam uznać, że sytuacja Grupy Kapitałowej LUG jest stabilna – komentuje Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

Podsumowanie wyników LUG za drugi kwartał 2020 r.:

 • 45,12 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, wzrost o 10,7 proc. r/r;
 • 19,44 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, wzrost o 27,1 proc. r/r;
 • 5,36 mln zł EBITDA, poprawa wskaźnika o 57,2 proc. kw/kw;
 • 2,70 mln zł zysku netto, wzrost o 41,4 kw/kw;
 • Marża brutto na sprzedaży powróciła do strategicznie oczekiwanego poziomu ponad 40 proc.;
 • Nowa linia produktów PurelightLUG do sterylizacji światłem UV-C dla branży HoReCa, biur, edukacji, usług oraz ochrony zdrowia.

Wpływ pandemii na rynek oświetlenia

Prognozy dotyczące tempa rozwoju gospodarek na całym świecie zostały zmienione na skutek ogłoszonej w drugim kwartale 2020 r. pandemii.

Pandemia skorygowała w dół wszystkie dotychczasowe prognozy, w tym także te dotyczące rozwoju rynku oświetleniowego. Spadły one aż o 21 procent w zestawieniu do prognoz sprzed pandemii. Prognozowane tempo wzrostu inteligentnego rynku oświetlenia LED w latach 2020-2025 ma wynieść 18 proc. CAGR, a wartość rynku w 2025 roku jest szacowana na poziomie 30,6 mld USD[1].

Nowym szybko rozwijającym się trendem, który pojawił się w 2020 roku i postawił przed producentami nowe wyzwania, stał się lawinowy wzrost popytu na źródła światła i oprawy oświetleniowe UV-C. Pandemia COVID-19 wywołała bezprecedensowy wzrost zainteresowania zastosowaniem światła ultrafioletowego do dezynfekcji pomieszczeń. Do łask wracają konwencjonalne promienniki UV-C w postaci liniowych, niskoprężnych lamp z parami rtęci. Wytwarzane przez nie promieniowanie o długości fali 254 nm najskuteczniej rozkłada RNA koronawirusa i w ten sposób go unieszkodliwia.

Grupa Kapitałowa LUG S.A. w rekordowym tempie opracowała i wdrożyła rodzinę opraw UV-C „PurelightLUG”, na którą składają się zarówno oprawy do dezynfekcji powierzchni, jak również produkty dezynfekujące powietrze i mogące pracować w obecności ludzi, a także rozwiązania hybrydowe. LUG ma na swoim koncie już realizacje oparte o nowy asortyment, w tym: szpital, restaurację, ośrodek pomocy, przedszkole i klinikę stomatologiczną.


(1) Investor Relation Presentation, Annula Report, Expert Interview and Markets and Markets Analysis”.


Wyniki roczne 2019

LUG zanotował straty

„Mam świadomość, że dla wielu naszych inwestorów wyniki ostatniego kwartału są rozczarowaniem” – napisał w liście do akcjonariuszy Ryszard Wtorkowski, prezes LUG-u.

Przychody producenta opraw oświetleniowych w ostatnim kwartale 2019 r. spadły o 8 proc. r/r, co spowodowało, że w całym roku nie było postępu pod względem wielkości sprzedaży. Zmieniła się natomiast jej struktura – eksport znaczy coraz więcej, bo jego udział przekroczył 60 proc. Cel strategiczny to 75 proc. ma on zostać osiągnięty do 2021 r.

W ostatnim kwartale 2019 r. strata netto wyniosła aż 5,11 mln zł, co przełożyły się na poniesienie 4,69 mln zł straty w całym roku. Lista przyczyn jest długa, a są na niej m.in. koszty badań certyfikacyjnych, potrzebnych do działania na poszczególnych rynkach.

Koszty poszczególnych dokumentów kwalifikacyjnych są wysokie i czasochłonne, ale niezbędne, by rozwijać się na danym rynku. Dodatkowo, aby poprawić naszą konkurencyjność, obniżyliśmy przejściowo marże zyskując w ten sposób wyższe wolumeny sprzedaży, które wzmocniły naszą pozycję negocjacyjną z dostawcami. Przesunięcie kilku projektów zagranicznych spowodowało, że efekt negocjacji nie został odzwierciedlony w strukturze zapasów w IV kwartale – dodaje Ryszard Wtorkowski, który przyznał, że konieczne były także działania optymalizacyjne, m.in. w procesie produkcji i gospodarki magazynowej oraz portfolio produktów.

Te działania, jak również obecny portfel zamówień pozwalają nam oczekiwać poprawy rentowności – zapewnia Ryszard Wtorkowski.

Dla LUG-u była to pierwsza strata, poniesiona od 2009 r. Wówczas przychody grupy wynosiły niespełna 60 mln zł.

LUG20182019zmiana r/r
przychody170,79170,650%
wynik operacyjny9,01-3,43
wynik netto4,15-4,69
mln zł

Raport za 2018 r.

LUG sparzył się na kontrakcie

Splot niemożliwych do przewidzenia czynników zewnętrznych oraz konieczność zwiększenia zasobów LUG w celu finalizacji projektu, naruszył rygorystyczne ramy finansowe projektu. Zdarzenie to przyczyniło się bezpośrednio do wzrostu kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów o 5,7 mln zł – tak zarząd firmy LUG tłumaczy wyraźny spadek zysków w 2018 r. (zysk netto spadł o 39 proc.). Ryszard Wtorkowski, prezes spółki, przekonuje, że fiasko projektu (nie podano, o który kontrakt chodzi) należy traktować jako zdarzenie jednorazowe, a biznes idzie w dobrą stronę.

Kontrakt był jednorazowym zdarzeniem, które z powodu splotu niemożliwych do przewidzenia czynników zewnętrznych zrealizowaliśmy na ujemnej marży. Na tę sytuację złożyły się takie czynniki jak stała zakontraktowana cena oraz niespodziewane koszty, które istotnie naruszyły rygorystyczne ramy finansowe projektu – dodaje Ryszard Wtorkowski.

Jak podkreśla, wyniki w drugiej połowie 2018 r. wspierało środowisko ograniczania zużycia energii elektrycznej przez gminy i miasta oraz intensywnego rozwoju obszaru Smart City, a w czwartym kwartale wypracowano przychody przekraczające 50 mln zł. Zdarzyło się to pierwszy raz w historii.

Przed nami intensywny okres realizacji nowych projektów oświetleniowych, nasza kondycja jest stabilna i nie zagrażają jej inne analogiczne incydenty. Jestem spokojny o nasz pipeline projektów na 2019 r. – mówi prezes firmy LUG, który zapowiedział na 2019 r. premierę kilku produktów z zakresu Smart Lightingu.

W IV kwartale 2018 r. firma otworzyła fabrykę w Argentynie. W całym ubiegłym roku eksport miał 51,8-procentowy udział w przychodach.

LUG20172018zmiana r/r
przychody142,31169,7619%
wynik operacyjny7,266,52-10%
wynik netto7,094,31-39%
mln zł

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter