Niebezpieczne urządzenia elektryczne – wyniki kontroli UOKiK

13/02/2023
wyniki kontroli wyrobów elektrycznych i elektronicznych

W wyniku przeprowadzonej kontroli UOKiK zakwestionował 77 wyrobów elektrycznych i elektronicznych, co stanowi 22,7% ogółem sprawdzonych wyrobów.

W 2022 roku inspektorzy z wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrole własne produktów konsumenckich w zakresie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Kontrolą objęto 102 podmioty w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie oraz Warszawie, w tym: 68 sklepów detalicznych, 22 sklepy wielopowierzchniowe, 12 hurtowni (w tym 4 importerów).

Przedmiotem kontroli było 339 wyrobów. Dominowały wyroby elektroniczne np. wyświetlacze LCD, ładowarki i zasilacze sieciowe, telefony komórkowe, słuchawki. Wśród produktów elektrotechnicznych były m.in. źródła światła, kable, listwy zabezpieczające, przedłużacze, gniazda elektryczne, itp.

Inspektorzy sprawdzili zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu RoHS II, w tym kwestie formalne, tj. oznakowanie, prawidłowość wystawienia deklaracji zgodności, dokumentację techniczną, oraz podczas badań laboratoryjnych – stężenie wagowe niebezpiecznych substancji.

Biorąc pod uwagę kraj pochodzenia: 20 wyrobów zostało wyprodukowanych w Polsce, 6 – wytworzono w pozostałych krajach UE, natomiast 295 pochodziło z krajów trzecich. W 18 przypadkach nie ustalono kraju pochodzenia.

W wyniku kontroli zakwestionowano 77 wyrobów, co stanowi 22,7 % ogółem sprawdzonych wyrobów.

Niezgodności formalne kontrolowanych wyrobów elektrycznych i elektronicznych

Stwierdzone nieprawidłowości to:
brak nazwiska lub nazwy producenta/importera, zarejestrowanej nazwy towarowej, lub zarejestrowanego znaku towarowego oraz adresu kontaktowego – 43 wyroby (12,7%);
brak/nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności – 38 wyrobów (11,2%);
brak oznakowania CE – 18 wyrobów (5,3%);
przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej wartości stężenia wagowego w materiałach jednorodnych (kadm i ołów) – 14 wyrobów (4,1%);
brak nazwy typu, numeru partii lub serii lub innej informacji umożliwiającej identyfikację wyrobu – 8 wyrobów (2,4%).

Lista produktów wraz z wynikami kontroli UOKiK

Przedsiębiorcy, których wyroby zakwestionowano z uwagi na brak lub nieprawidłowe oznakowanie, jak również stwierdzono nieprawidłowości w przedłożonych deklaracjach zgodności, zostali poinformowani o stwierdzonych niezgodnościach i wezwani do ich usunięcia. W wyniku podjętych działań naprawczych 6 rodzajów wyrobów zostało wycofanych z obrotu, natomiast w przypadku 38 usunięto nieprawidłowości w oznakowaniu oraz wystawionych deklaracjach zgodności.

W odniesieniu do 7 wyrobów, dla których m.in. nie przedstawiono deklaracji zgodności oraz stwierdzono brak oznakowania CE, przedsiębiorcy wprowadzający je do obrotu przeprowadzili procedurę oceny zgodności, w tym badania laboratoryjne potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań w tym zakresie, odpowiednio to dokumentując.

Wyniki kontroli pokazały jak wiele wyrobów elektrycznych i elektroniki użytkowej, nie spełnia obowiązujących wymagań środowiskowych, a tym samym negatywnie wpływająca na środowisko naturalne, w którym żyjemy. Skala ujawnionych nieprawidłowości o charakterze konstrukcyjnym (przekroczenia substancji niebezpiecznych), jak i w zakresie formalnym, jednoznacznie wskazuje na potrzebę dalszego monitorowania tego segmentu rynku.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter