Nowa strategia LUG – filarem jest technologia smart

30/03/2023
Ryszard Wtorkowsi na tle zakładu produkcyjnego LUG

Grupa Kapitałowa LUG S.A., czołowy europejski producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, ogłosił nową strategię biznesową na najbliższe cztery lata.

Strategia obejmuje cztery filary:

  1. transformację na usługi,
  2. partnerstwo międzynarodowe,
  3. zrównoważony rozwój,
  4. innowacje jakości życia.

Odpowiadając na wyzwania rynku i wpisując się w globalne trendy branży oświetleniowej, Grupa LUG poprzez światło będzie kreowała zrównoważone środowisko do życia i rozwoju dla lepszego jutra.

W ubiegłym roku LUG sprzedał 477 tys. sztuk opraw oświetleniowych

Ubiegły rok LUG zamknął przychodami na poziomie 238 ml złotych. To blisko 16,9 wzrostu rdr. EBITDA Grupy wyniosła ponad 19 mln złotych (+32% rdr.). W tym samym czasie, sprzedaż opraw wyniosła 477 tys. sztuk, a zespół R&D LUG osiągnął rekordowy w skali światowej poziom skuteczności oprawy ulicznej wynoszący 190 lm/W. Satysfakcjonujące wyniki finansowe i dynamiczny rozwój w obszarze innowacji to m.in. efekt strategii 2017-2022, w której główny nacisk położono na średnioroczny wzrost na poziomie 10% CAGR, wypracowanie 40% marży i ekspansję na rynki zagraniczne.

Pomimo trudnych warunków polityczno-gospodarczych LUG zrealizował wybrane cele osiągając wzrost przychodów na poziomie blisko 17% CAGR, a także wypracował marżę brutto ze sprzedaży, która w okresie strategicznym osiągała, a nawet przekraczała poziom 40%, by ostatecznie w 2022 r. wynieść 37%. Zgodnie ze strategicznymi aspiracjami LUG istotnie zwiększył również udział dużych projektów w strukturze swojej sprzedaży.

Cztery filary rozwoju LUG

Nowa strategia LUG podtrzymuje elementy stanowiące filary rozwoju Grupy takie jak: innowacyjność czy internacjonalizm, ale pojawią się też nowe cele i inicjatywy dotyczące transformacji z modelu dostawcy na model usługowy. Ponadto firma chce rozwijać partnerstwa międzynarodowe i rozwiązania oświetleniowe ograniczające konsumpcję energii oraz obniżające emisję CO2.
Absolutnym filarem strategii LUG będzie rozwój w oparciu o technologie SMART w obszarze produktowym, technologicznym i wytwórczym, co znajdzie odzwierciedlenie w integracji kolejnych wertykałów w ramach autorskiego systemu zarządzania LUG Urban czy też w budowania inteligentnych procesów produkcyjnych zwiększających wydajność i eliminujących słabe punkty wewnętrznego systemu LUG.

Stworzyliśmy strategię, która pokazuje, że rozumiemy potrzeby zmieniającego się świata i potrafimy na nie reagować, dokonując stosownych zmian w biznesowych działaniach Grupy. Zamierzamy wyróżniać się innowacyjnością, kompleksową ofertą w modelu usługowym i efektywnością energetyczną naszych rozwiązań oświetleniowych. Driverem naszego działania będzie zrównoważony rozwój, dzięki któremu wzmocnimy naszą ogólnofirmową rezyliencję i pomożemy ją wzmacniać naszym partnerom biznesowym – mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG.

Strategia Grupy Kapitałowej LUG S.A. wskazuje, że kluczem do sukcesu są 4 cele strategiczne, których miarą powodzenia będzie osiągnięcie 7% rentowności netto oraz 75% udziału sprzedaży zagranicznej w strukturze sprzedaży LUG w perspektywie do 2026 roku.

Pierwszy cel LUG – transformacja na usługi

Cel pierwszy to transformacja na usługi. Co w praktyce oznacza skupienie się na rozwoju filozofii usługowej w całej organizacji. To już nie tylko coraz powszechniej znana i rozumiana usługa Light-as-a-Service (LaaS), ale także nowe modele usług zorientowane na kompleksową realizację projektów oświetleniowych, w tym m.in. consulting, projektowanie, wykonawstwo czy wsparcie w utrzymaniu infrastruktury oświetleniowej.

Drugi cel LUG – zrównoważony rozwój

Po drugie – kontynuacja działania w zgodzie z filozofią zrównoważonego rozwoju, tak by funkcjonowanie firmy służyło zaspokojeniu potrzeb interesariuszy, klientów, inwestorów i partnerów handlowych oraz osób pracujących w strukturach organizacji. W sposób zrównoważony będą rozwijały się wszystkie obszary organizacji, w tym np. produkcja czy R&D, tak aby dzięki modularności, automatyzacji oraz w poszanowaniu zasad ekonomii cyrkularnej neutralizować wpływ organizacji na środowisko naturalne. Kolejnym krokiem będzie także wdrożenie szczegółowej strategii zrównoważonego rozwoju, uzupełnionej o elementy gospodarki obiegu zamkniętego.

Trzeci cel LUG – partnerstwo międzynarodowe

Trzeci filar to partnerstwa międzynarodowe. Aspiracją LUG jest bycie centrum międzynarodowej społeczności klientów, dostawców i partnerów. Budowanie silnej marką na skalę światową, cenionej za kompetencje, profesjonalizm oraz zrozumienie potrzeb partnerów w biznesie będzie możliwe dzięki odświeżonej propozycji wartości dla klientów. Kluczowe będą tu takie wartości jak dostępność w postaci kompleksowej obsługi dużych kontraktów, stabilnym planowaniu czy elastycznym łańcuchu dostaw. LUG zamierza też dostarczać swoim partnerom wysokiej jakości innowacje produktowe, technologiczne i procesowe oraz likwidować bariery wiedzy i kapitału. 

Czwarty cel LUG – innowacje jakości życia

Po czwarte rozwój innowacji jakości życia rozumianych jako dążenie do zmiany naszego otoczenia na lepsze. To pojęcie bardzo pojemne, ponieważ zawiera w sobie idee oświetlenia SMART. Rozwiązania SMART będą kreować przestrzeń wokół człowieka w taki sposób, aby była ona bezpieczna i przyjazna.  Jednocześnie dzięki zastosowanym rozwiązaniom oświetleniowym, podmioty zarządzające infrastrukturą miejską będą mogły generować oszczędności finansowe i energetyczne. Wszystko to będzie możliwe dzięki intensywnemu rozwojowi nowych wertykałów miejskich pod parasolem systemu LUG Urban, w pełnym poszanowaniu założeń Nature Centric Lighting, czyli światła pozostającego w zgodzie z dobowym rytmem nie tylko człowieka, ale także zwierząt czy środowiska naturalnego. 

Wyznaczone obszary inicjatyw strategicznych koncentrują się wokół zagadnień produkcyjnych i organizacyjnych (FAB), jak również kładą nacisk na budowanie partnerstw strategicznych z klientami i dostawcami (CLUB). Ponadto LUG będzie silnie rozwijał kompetencje związane z dzieleniem się wiedzą i doradztwem (HUB), a niezmiennym fundamentem rozwoju będą projekty z obszaru badań i rozwoju, projektowania i innowacji (LAB). W każdym z obszarów LUG zaplanował szereg projektów i inicjatyw, które będzie konsekwentnie realizował przez najbliższe 4 lata.

RE na podstawie informacji LUG

Zapisz się na bezpłatny newsletter