NOVAVIS GROUP: zawarcie umowy deweloperskiej

15/09/2022

Zarząd Novavis Group S.A. informuje, że w dniu 14 września 2022 roku zawarł umowę deweloperską ze spółką pod firmą IBERDROLA RENEWABLES POLSKA Sp. z o.o.

Umowa określa warunki, na jakich Novavis Group S.A. będzie opracowywać i realizować projekty fotowoltaiczne we współpracy z Iberdrola, a także warunki, na jakich Iberdrola będzie uprawniona do nabycia takich projektów fotowoltaicznych, o ile spełnią one kryteria inwestycyjne Iberdrola.

W pierwszym etapie Iberdrola i Novavis postanowili wspólnie zrealizować 8 projektów o łącznej planowanej mocy ok. 350 MW, które znajdują się w należących do Novavis spółkach celowych.

Zgodnie z umową Novavis jest odpowiedzialny bezpośrednio i za pośrednictwem spółek projektowych, za identyfikację i wszystkie aspekty rozwoju projektów do czasu osiągnięcia statusu gotowości do budowy.

W przypadku osiągnięcia przez projekt statusu RTB i spełnienia kryteriów inwestycyjnych, Iberdrola nabędzie od Novavis udziały w spółce projektowej będącej właścicielem projektu. Uzgodniona cena za udziały w spółkach projektowych zostanie obliczona jako iloraz planowanej mocy projektu (liczba MWp) i kwoty należnej za jeden MWp mocy. Cena za MWp została ustalona na warunkach rynkowych dla tego typu transakcji.

Novavis podpisze z każdą spółką projektową umowę o świadczenie usług w procesie deweloperskim. Novavis będzie uprawniony do wystawienia faktury z tytułu umowy o świadczenie usług rozwojowych, która będzie uzależniona od osiągnięcia określonych kamieni milowych.

Zawarta umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2027 roku. Nie później niż 6 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania, strony mogą wspólnie podjąć decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania.

Iberdrola może w każdej chwili rozwiązać umowę w dogodnym dla siebie terminie ze skutkiem natychmiastowym za wypowiedzeniem przesłanym Novavis. W przypadku takiego rozwiązania niniejszej umowy przez Iberdrola, Novavis będzie m.in. uprawniony do otrzymania jako odszkodowania kwot już zafakturowanych na rzecz spółek projektowych, które nie zostały wcześniej zapłacone przez Iberdrola, oraz do odszkodowania za wszystkie należycie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione w związku z pracami prowadzonymi przez Novavis i do czasu rozwiązania umowy przez Iberdrola, w odniesieniu do jakiegokolwiek trwającego projektu.

Iberdrola jest spółką wchodzącą w skład Grupy Iberdrola Renovables Internacional S.A.U., która jest globalną firmą energetyczną prowadzącą działalność w wielu powiązanych segmentach biznesowych i jest liderem w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter