Produkcja urządzeń elektrycznych wzrosła o ponad 12 procent

06/11/2023

W grudniu 2022 r. w sektorze urządzeń elektrycznych produkcja sprzedana wyniosła ponad 12 mld zł.

W grudniu 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,0% w porównaniu z grudniem 2021 r., kiedy notowano wzrost o 16,3% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r., natomiast w porównaniu z listopadem 2022 r. spadła o 6,4%.
W okresie styczeń-grudzień  2022 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 10,2% wyższa w porównaniu z 2021 rokiem, kiedy notowano wzrost o 14,8% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2021 r. i o 0,7% wyższym w porównaniu z listopadem 2022 r.

wykres dynamiki produkcji sprzedanej przemysyłu w grudniu 2022 r.

Dynamika produkcji przemysłowej w grudniu 2022 r. (w cenach stałych), w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z 2015 roku, wyniosła 148,9.

Porównanie z grudniem 2021 r.

W grudniu 2022 r., w stosunku do grudnia 2021 r., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu, m.in.:

 • w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 18,2%,
 • w produkcji maszyn i urządzeń – o 18,1%,
 • w produkcji urządzeń elektrycznych – o 12,6%,
 • w produkcji wyrobów z metali – o 8,3%,
 • w produkcji artykułów spożywczych – o 8,0%,
 • w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 5,1%,
 • w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  – o 4,0%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2021 r., wystąpił w 17 działach, m.in.:

 • w produkcji metali – o 21,8%,
 • w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 16,3%,
 • w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 10,7%,
 • w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 10,3%,
 • w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 9,5%,
 • w produkcji mebli – o 7,2%,
 • w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,1%.

Porównanie z listopadem 2022 r.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem 2022 r., wystąpił w 14 działach, m.in.:

 • w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  – o 58,1%,
 • w produkcji napojów – o 14,7%,
 • w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 10,5%,
 • w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 8,6%.

W porównaniu z listopadem 2022 r., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w grudniu 2022 r. odnotowano w 20 działach przemysłu, m.in.:

 • w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 27,7%,
 • w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 21,1%,
 • w produkcji metali – o 19,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 17,3%,
 • w produkcji wyrobów z metali – o 14,1%,
 • w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 13,2%,
 • w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,0%,
 • w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 11,9%.

Wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze produkcji urządzeń elektrycznych

Na koniec grudnia 2022 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych wyniosło 2742 tys., w tym w produkcji urządzeń elektrycznych – 124 tys. osób. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 7353,24 zł (7099,8 zł brutto w produkcji urządzeń elektrycznych).

Produkcja urządzeń elektrycznych w grudniu 2022 r.

W grudniu 2022 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 211 915,9 mln zł, w tym urządzeń elektrycznych 12 142,3 mln zł.


Produkcja wytworzona w grudniu 2022 r.

Żarówki żarowe

wielkość produkcji żarówek żarowych w grudniu 2022 r.

W grudniu 2022 r. produkcja żarówek żarowych do ogólnych celów oświetleniowych wyniosła 1003 tys. szt., tj. zmniejszyła się o 71,8% w porównaniu do grudnia 2021 r.

Żarówki LED

wielkość produkcji żarówek LED w grudniu 2022 r.

W grudniu 2022 r. produkcja żarówek LED wyniosła 2368 tys. szt., co jest spadkiem o 68,9% w porównaniu do grudnia 2021 r.

Silniki elektryczne i prądnice

wielkość produkcji silników i prądnic w grudniu 2022 r.

W grudniu 2022 r. produkcja silników elektrycznych i prądnic wyniosła 2933 tys. szt., co oznacza spadek o 25,1% w porównaniu do grudnia 2021 r.

Liczniki energii elektrycznej

wielkość produkcji liczników energii elektrycznej w grudniu 2022 r.

W grudniu 2022 r. produkcja liczników energii elektrycznej wyniosła 411 tys. szt., to znaczy spadła o 11,2% w porównaniu do grudnia 2021 r.

Kable elektroenergetyczne

wielkość produkcji kabli elektroenergetycznych w grudniu 2022 r.

W grudniu 2022 r. produkcja kabli elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi wyniosła 2065 km, czyli spadła o 18,3% w porównaniu do grudnia 2021 r.

Zobacz także: Przemysł kablowy w Polsce

Energia elektryczna

wielkość produkcji energii elektrycznej w grudniu 2022 r.

W grudniu 2022 r. produkcja energii elektrycznej wyniosła 15 729 GWh, co oznacza spadek o 8,8% w porównaniu do grudnia 2021 r.

Dane wstępne. Obejmują przedsiębiorstwa powyżej 10 osób.

RE na podstawie danych GUS

Zapisz się na bezpłatny newsletter