APS ENERGIA: dofinansowanie projektu magazynowania energii elektrycznej

23/09/2022

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zawarciu w dniu 23 września 2022 r. umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a APS Energia S.A. jako liderem konsorcjum oraz Politechniką Warszawską jako konsorcjantem, o dofinansowanie projektu pn. APStorage 2.0. Modułowy – konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny, system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej.
Projekt będzie realizowany w ramach programu „Nowe technologie w zakresie energii”, który został przygotowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, aby wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski.

Całkowity koszt realizacji Projektu oraz całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynoszą 43,5 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 29 mln zł.
Projekt jest podzielony na 3 fazy – opracowanie studium wykonalności techniczno-ekonomicznego, zadania badawcze koncentrujące się wokół osiągnięcia zadanego poziomu gotowości technologicznej oraz zadania, o charakterze eksperymentalnych prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych, koncentrujące się wokół osiągnięcia kolejnego poziomu gotowości technologicznej.
Uprawnienie do uzyskania dofinansowania na realizację kolejnej fazy Projektu jest uzależnione od uzyskania pozytywnego wyniku w ramach selekcji po weryfikacji poprzedniej fazy.
Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu kończy się w terminie zakończenia realizacji III fazy Projekt tj. w dniu 25 lutego 2029 r.
Planowanym wynikiem realizacji Projektu jest opracowanie systemu o unikalnych cechach funkcjonalnych, zapewniających przewagi konkurencyjne na dynamicznie rozwijającym się rynku magazynów energii.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek elektrotechnicznych RANKING

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter