VOOLT: porozumienie rozwiązujące umowy wykonawcze na instalacje pv

07/11/2022

Zarząd VOOLT S.A. informuje, że zawarł porozumienie rozwiązujące umowy zawarte przez Voolt sp. z o.o., w sprawie instalacji fotowoltaicznych dla Dino Polska. Voolt sp. z o.o. miał wykonać na zlecenie Dino prace związane z zaprojektowaniem, dostawą oraz kompleksowym montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Voolt odstępuje od realizacji kontraktów oraz odpowiedzialności technicznej za projekty opisane w wymienionych powyżej komunikatach bieżących. Jednocześnie spółka zobowiązała się do wypłaty na rzecz zamawiającego odszkodowania w wysokości 1,6% wartości netto kontraktu, z czego połowa uzgodnionej kwoty została uregulowana w dniu zawarcia porozumienia, zaś pozostałe płatności zostały rozłożone na dwie raty, płatne w okresie trzydziestu i dziewięćdziesięciu dni od dnia zawarcia porozumienia. Podpisanie porozumienia i uregulowanie odszkodowania wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia stron.

Zarząd VOOLT S.A. zdecydował o konieczności rozwiązania umów z 2020 i 2021 roku opisanych w wymienionych powyżej komunikatach bieżących, ponieważ analiza umów wykazała, że ich realizacja wiązałaby się ze znaczącymi stratami po stronie spółki, tzn. koszty realizacji projektów znacząco przewyższały przychody z tych projektów. W okresie trwania umów radykalnie wzrosły koszty komponentów instalacji fotowoltaicznych, prac wykonawczych oraz logistyki. Negocjacje prowadzone ze zleceniodawcą nie doprowadziły do uzgodnienia nowych warunków, a zleceniodawca nie wyraził zgody na zmianę stawek ryczałtowych w zakresie, który gwarantowałby co najmniej pokrycie kosztów realizacji tych projektów. Tym samym kontynuowanie prac narażało spółkę na generowanie kolejnych strat, zaś brak porozumienia mógł skutkować naliczaniem przez zleceniodawcę znacznie wyższych kar umownych z tytułu potencjalnych strat zleceniodawcy wynikających z braku zrealizowanych instalacji fotowoltaicznych.

Strony nie wykluczają dalszej współpracy w przyszłości w oparciu o odrębne umowy.

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter