Lena ma mniejszy zysk po pierwszym kwartale

13/05/2022

W pierwszym kwartale 2022 roku Lena Lighting osiągnęła przychody jednostkowe ze sprzedaży w wysokości 39 689 tys. zł, tj. o 10,60% wyższe niż w analogicznym kwartale 2021 roku. Sprzedaż skonsolidowana wzrosła o 12,05%. Wzrost sprzedaży został osiągnięty głównie na rynkach zagranicznych.

wyniki Lena Lighting za 1. kw. 2022 r.
Wybrane dane finansowe Lena Lighting S.A. za 1. kwartał 2022 r. Dane wstępne

Wynik finansowy za pierwszy kwartał 2022 roku jest niższy: jednostkowy o 5,84%, a skonsolidowany o 3,97%, w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku.

Jak czytamy w komunikacie, konflikt zbrojny na Ukrainie oraz pandemia Covid-19 nie miały negatywnego wpływu na wyniki Lena Lighting w pierwszym kwartale br.

Dane szacunkowe

RE


Wzrost cen surowców i dodatkowe zatrudnienie zmniejszyły zysk Leny

Narastająco po trzech kwartałach 2021 roku Lena Lighting SA osiągnęła 100,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 15,5 mln więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Wzrost sprzedaży został osiągnięty zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

W okresie od stycznia do września 2021 r. firma zanotowała wzrost cen materiałów i komponentów do produkcji, które spowodowały wzrost kosztów wytworzenia produkowanych wyrobów. Wpłynęło to negatywnie na marżowość produktów. Dodatkowo w związku z rozwojem sprzedaży spółka zatrudniła w bieżącym roku dodatkowe osoby w działach handlowych i produkcyjnych, co wpłynęło na wzrost kosztów. W związku z tym szacowany wynik finansowy (zysk netto) za trzy kwartały 2021 roku wynosi prawie 5,5 mln – jest niższy o 10,51% niż w analogicznym okresie 2020 roku.

wyniki finansowe Lena Lighting za trzy kwartały
Wyniki finansowe Lena Lighting SA za trzy kwartały 2021 r.

Przychody Leny w trzecim kwartale

Przychody Lena Lighting S.A. ze sprzedaży za trzeci kwartał 2021 r. były wyższe o 7,88% rdr. i osiągnęły poziom 34 388 tys. zł, przy zysku netto 1636 tys. złotych. W 2020 r. wartość osiągniętych przychodów za 3. kwartał wynosiła: 31 876 tys. zł przy zysku netto 3 169 tys. zł.

Przychody spółki na rynkach zagranicznych w trzecim kwartale 2021 r. były wyższe od przychodów osiągniętych w trzecim kwartale 2020 r. – wynosiły 19 227 tys. zł w odniesieniu do 15 869 tys. zł za trzeci kwartał 2020 r. – wzrost o 21,16% (przychody wyrażone w euro wzrosły o 17,85%).

Na rynku krajowym wartość przychodów osiągniętych w trzecim kwartale 2021 r. zamknęła się kwotą 15 161 tys. zł, w odniesieniu do sprzedaży w trzecim kwartale 2020 r., kiedy wynosiły 16 007 tys. zł.

Jak podaje zarząd Leny, pandemia nie miała negatywnego wpływu na wyniki spółki w trzecim kwartale bieżącego roku.

Lena Lighting jest producentem opraw oświetleniowych. Fabryka znajduje się w Środzie Wielkopolskiej. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zobacz także: Przemysł oświetleniowy w Polsce

RE


Stabilna sytuacja w Lenie pozwala budować silną markę

Lena Lighting podsumowała swoją działalność w pierwszym półroczu 2021 r. Przychody i zysk netto są wyższe niż w ubiegłym roku. Lepsze wyniki finansowe zarząd tłumaczy wzbogaceniem oferty sprzedażowej.

  • Grupa Kapitałowa Lena Lighting składa się z podmiotu dominującego Lena Lighting S.A. oraz z podmiotu zależnego Luxmat Investment Sp. z o.o.
  • Lena Lighting SA zanotowała w pierwszym półroczu 2021 r. wzrost sprzedaży i zysku netto, natomiast spóła zależna Luxmat miała stratę.
  • Ważnym elementem strategii Leny jest teraz budowanie silnej marki, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Lena Lighting S.A. osiągnęła w pierwszym półroczu 2021 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 66 380 tys. złotych (53,16% z tytułu sprzedaży zagranicznej i 46,84% ze sprzedaży krajowej). Jest to wynik o 24,41% wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku. Wynik finansowy (zysk netto) wyniósł 3 851 tys. zł – o 888 tys. więcej niż rok temu.

Wzrost przychodów dotyczył zarówno sprzedaży krajowej, jak i sprzedaży zagranicznej. Główny wpływ na wzrost sprzedaży miał rynek krajowy – wzrost o 24,88%, na rynku zagranicznym wzrost sprzedaży wyniósł 24,01 %, z czego w krajach z obszaru UE zanotowano wzrost o 22,56 %, a w krajach spoza UE zanotowano spadek o 34,74 %.

wyniki finansowe Lena Lighting za pierwsze pólrocze
Wyniki finansowe Lena Lighting SA za pierwsze półrocze 2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Lena Lighting S.A. zatrudniała 182 osoby, co oznacza wzrost zatrudnienia w stosunku do grudnia 2020 roku o 3%. Największy wzrost zatrudnienia odnotował ponownie dział produkcji a zwłaszcza pion związany z obsługą maszyn i kontrolą jakości.

Lena Lighting S.A. cały czas wprowadza do swojej oferty nowości oparte o nowoczesne technologie i spełniające rosnące oczekiwania klientów. Stabilna sytuacja finansowa oraz bezpieczny sposób finansowania, głównie poprzez kapitały własne działalności spółki, możliwość dostępu do linii kredytowych pozwala na założenie, że Lena Lighting S.A. nie utraci płynności finansowej i bez większych problemów będzie mogła kontynuować swoją działalność.

Ważnym elementem strategii marketingowej jest budowanie silnej marki Lena Lighting oraz zwiększanie jej rozpoznawalności, zarówno w kraju jak i za granicą. W tym celu firma powołała dział obsługi inwestycji, którego głównym zadaniem jest współpraca z architektami i projektantami.

W pierwszej połowie 2021 roku spółka zależna Luxmat Investment wykazała stratę netto w wysokości 79 tysięcy złotych.

RE


Podwojony zysk Leny jest efektem inwestycji

  • Lena Lighting S.A. osiągnęła w 2020 r. przychody w wysokości 130,88 mln zł.
  • Zysk netto zwiększył się o ponad 100%.
  • „Dobra kondycja finansowa spółki jest wynikiem nakładów inwestycyjnych” – czytamy w raporcie.

W 2020 r. Lena Lighting S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 130 879 tys. zł. Jest to wynik o 10,55% wyższy niż w analogicznym okresie 2019 r. Wzrost przychodów dotyczył zarówno sprzedaży krajowej jak i zagranicznej.
Główny wpływ na wzrost sprzedaży w 2020 r. miał rynek krajowy – wzrost o 16,09%. Na rynku zagranicznym wzrost sprzedaży wyniósł 5,83%, z czego w krajach z obszaru UE zanotowano wzrost o 9,61%, natomiast w krajach spoza UE nastąpił spadek o 17,16%.

Zysk netto Leny Lighting zwiększył się o ponad 100%: z 6,1 mln w 2019 r. do 12,4 mln w 2020 r. Do tego wyniku przyczyniły się „nakłady inwestycyjne, rozwój istniejących produktów, nowe produkty oraz zmiany w procesie produkcyjnym, które były poczynione w latach poprzednich.” – podano w raporcie.

Lena Lighting S.A. wzorem lat ubiegłych wprowadziła do oferty produkty oparte o nowoczesne technologie i spełniające rosnące oczekiwania klientów. Spółka skupiła się w ubiegłym roku m.in. na stworzeniu nowej rodziny lamp bakterio- i wirusobójczych UV-C. Nowe produkty przyczyniły się do osiągnięcia wyższych wyników niż założone pierwotnie. Z uwagi na sytuację na świecie związaną z pandemią covid-19, koniecznością reorganizacji systemów pracy oraz przejście części pracowników na pracę zdalną uzyskany wynik jest w ocenie zarządu sukcesem spółki.

Zarząd zakłada, że posiadane środki własne oraz prowadzony przez lata bezpieczny model finansowania własnej działalności, głównie w oparciu o kapitał własny i w niewielki stopniu przez kapitał obcy, nie zaburzy sytuacji finansowej spółki.

Lena Lighting zatrudnia 176 pracowników. Największy wzrost zatrudnienia notują działy produkcji związane z obsługą maszyn i kontrolą jakości oraz działy sprzedaży, tak krajowej jak i zagranicznej. Fabryka znajduj się w Środzie Wielkopolskiej. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie.


Raport za 2019 r.

Drugi rok spadku wyników Leny

W 2019 r. przychody Leny Lighting były niższe od zanotowanych w 2018 r. o 9 proc. Dynamika spadku była przy tym dwa razy większa niż rok wcześniej, a przychody obniżyły się do poziomu najniższego od pięciu lat.

Główny wpływ na spadek sprzedaży w 2019 r. miał rynek krajowy, na którym zanotowano spadek o 13 proc. W krajach z Unii Europejskiej zanotowano natomiast spadek o 5,3 proc., a łącznie eksport (jego udział w przychodach zwiększył się do 54 proc.) obniżył się o 5 proc.

Spółka skoncentrowała się na rozbudowie sieci sprzedaży i działaniach marketingowych, polegających na uczestnictwie w imprezach wystawienniczych we Francji, Norwegii, na Ukrainie i w Polsce. W kraju spółka organizowała też seminaria i konferencje dla klientów.

„Dokonaliśmy zmian w dotychczasowych kanałach naszej dystrybucji, co spowodowało wzrost kosztów w tym zakresie i odbiło się na naszej sprzedaży, powodując jej spadek w 2019 r.” – tłumaczy w liście do akcjonariuszy Włodzimierz Lesiński, prezes spółki.

Jak dodał, spółka zainwestowała też w rozwój produktów poprzez nakłady na badania i rozwój oraz park maszynowy. To już przyniosło efekty w postaci wyższej marży brutto na sprzedaży (32 proc. wobec 29 proc. w 2018 r.). Rentowność EBITDA też wzrosła, choć w mniejszym stopniu, bo z 10,4 do 11,2 proc. Spadła natomiast rentowność netto, a sam zysk netto był aż o 16 proc. niższy r/r, głównie ze względu na spadek przychodów, gorsze saldo działalności finansowej oraz wyższą efektywną stopę opodatkowania.

Lena Lighting2018 mln zł2019 mln złzmiana r/r
przychody mln zł130,29118,39-9%
wynik operacyjny8,658,02-7%
wynik netto7,256,12-16%

Raport za 2018

Zysk Leny cofnął się o lata

W 2018 r. zysk netto Leny Lighting wyniósł 7,3 mln zł. To o jedną trzecią mniej niż w 2017 r. i jednocześnie jest to najniższy wynik od 2010 r. W kolejnych latach zysk sięgał 9-10 mln zł rocznie. Wyniki spółki były niższe od oczekiwanych ze względu na spadek sprzedaży, głównie na rynkach zagranicznych, który nie został zrekompensowany sprzedażą na rynku krajowym, przyznają przedstawiciele zarządu. Jak podkreślono, w 2017 r. zysk został zawyżony przez jednorazowe zdarzenie, jakim była sprzedaż nieruchomości. Przyniosła ona 2,63 mln zł dodatkowego zysku.

W 2018 r. zainwestowaliśmy w park maszynowy do produkcji zaawansowanych technologicznie lamp diodowych, aby sprostać wymaganiom naszych klientów i wyzwaniom rynkowym stawianym przez naszą konkurencję. W krótkim terminie wiązało się to ze wzrostem bieżących kosztów produkcji, a ponadto sytuacja na rynku pracy spowodowała zwiększenie kosztów wynagrodzeń (także ze względu na zatrudnienie nowych pracowników) – tłumaczy Włodzimierz Lesiński, prezes Leny Lighting, spółki, która w ubiegłym roku wzięła udział w targach branżowych we Frankfurcie, Kazachstanie i Azerbejdżanie (udział dofinansowano z funduszy unijnych w ramach projektu promującego marki – Go to Brand).

Poszerzenie rynków zbytu jest konieczne, bo po raz pierwszy od pięciu lat spadły przychody spółki. Sprzedaż w Polsce spadła o 1,6 proc. (stanowi 48,4 proc. przychodów), eksport zmniejszył się natomiast o 8 proc. (co było konsekwencją umocnienia złotego). Największy spadek – o 16 proc. –  odnotowano w sprzedaży plafonier technicznych.

Lena Lighting20172018zmiana r/r
przychody mln zł137,1130,3-5%
wynik operacyjny14,68,7-41%
wynik netto10,87,3-33%

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter