RELPOL: wyłączenie z konsolidacji spółki zależnej w Rosji

26/08/2022

Zarząd Relpol S.A. informuje, że podczas prac prowadzonych nad sporządzeniem śródrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2022, spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów spółki zależnej w Rosji.

Biorąc pod uwagę zaistniałe fakty i okoliczności, a w szczególności bieżące relacje ze spółką zależną w Rosji, utrzymywanie sankcji ekonomicznych i finansowych wobec podmiotów prowadzących działalność na rynku rosyjskim w związku z agresją Rosji na Ukrainę, a w konsekwencji wstrzymanie dostaw towarów przez Relpol S.A. do spółki w Rosji oraz zmianę sposobu postępowania zarządu spółki rosyjskiej wobec Relpol S.A., w ocenie zarządu Relpol S.A. zaistniało znaczące ograniczenie zdolności do wykonywania praw udziałowca, postanowień dotyczących sprawowania władzy nad spółką Relpol Eltim, wywierania znaczącego wpływu na wybór organów władzy oraz jej działalność. W efekcie oznacza to utratę nad nią kontroli.

Z powyższych powodów spółka ta zostanie wyłączona z konsolidacji.

W związku z powyższym Relpol S.A. dokona odpisu wartości udziałów w Relpol Eltim, co o 9 tys. zł zmniejszy wynik finansowy Relpol S.A. za I półrocze 2022 r.
Ponadto Relpol S.A. dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów spółki zależnej w kwocie 2935 tys. zł, co zmniejszy wynik finansowy grupy kapitałowej Relpol za I półrocze 2022 r.

Zdarzenia te mają charakter niegotówkowy. W przypadku zmiany okoliczności, odpisy te mogą zostać odwrócone.

Zarząd Relpol S.A. zwraca również uwagę, że posiada 100% udziałów w spółce DP Relpol Altera na Ukrainie, która aktualnie w pełni prowadzi swoją działalność montażową i transport produktów pomiędzy spółkami odbywa się normalnie, jednakże z uwagi na nieprzewidywalność zdarzeń wojennych wciąż istnieje ryzyko utraty aktywów w tej spółce.

RE

array(3) {
  [0]=>
  int(63996)
  [1]=>
  int(64120)
  [2]=>
  int(62138)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter