Wstępne dane finansowe LUG za I kwartał 2022 roku

09/05/2022

Zarząd LUG S.A. podał szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za I kwartał 2022 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat obrotowych 2019-2021.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. w analizowanym okresie I kwartału 2022 roku osiągnęły poziom 56,97 mln zł, co stanowi 51,8% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. Pomimo problemów z dostępnością komponentów elektronicznych, a także utrudnień w transporcie morskim i kolejowym, Grupa LUG wypracowała wyższe skonsolidowane przychody dla I kwartału, niż w którymkolwiek z analogicznych okresów poprzednich lat. Wynik ten był możliwy do osiągnięcia dzięki zbudowanemu zapasowi komponentów oraz materializacji dynamicznie wzrastającego portfela zamówień.
W wyniku I kwartału br. widoczne są również przychody zrealizowane w ramach projektu modernizacji oświetlenia Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 1,33 mln zł.

Zysk brutto na sprzedaży wypracowany w pierwszym kwartale bieżącego roku osiągnął poziom 21,21 mln zł wobec 15,47 mln zł w I kwartale 2021 r. +37,1% rdr. przy poziomie marży brutto na sprzedaży 37,2% -4,0 p.p. rdr. Względem IV kwartału 2021 r. marża brutto wzrosła o 0,7 p.p. z poziomu 36,5%. Niższa marża rdr. była podyktowana była realizacją ofert złożonych w okresie dynamicznie rosnących cen komponentów i transportów oraz wynikających z tego zobowiązań umownych w odniesieniu do cen. Grupa w toku działań operacyjnych podjęła stosowne kroki celem zabezpieczenia dalszej erozji procentowej marży brutto, m.in. okresowe podwyżki cen wybranych produktów. Na wolumen zysku brutto na sprzedaży oraz poziomu marży brutto Grupy LUG decydujący wpływ miały wzrost cen komponentów elektronicznych, blachy stalowej oraz aluminium, których rynkowe wzrosty na przestrzeni IV kwartału znalazły odzwierciedlenie w kosztach wytworzenia produktów sprzedanych w I kwartale 2022 r.

Zysk operacyjny w I kwartale br. wyniósł 2,3 mln zł w stosunku do 571 tys. zł w I kwartale 2021 roku +302,5% rdr. Wynik ten był także wyższy w stosunku do poziomu zysku operacyjnego zrealizowanego w ostatnim kwartale 2021 roku, gdy wyniósł 1,74 mln zł. Na skalę dodatniej dynamiki EBIT rdr. wpłynął wzrost wolumenu marży brutto na sprzedaży wynikający z rekordowo wysokiej sprzedaży wśród analogicznych okresów poprzednich lat. Struktura zysku operacyjnego znalazła odzwierciedlenie w poziomie marży operacyjnej, która wyniosła 4,0% i była o 2,5 p.p. wyższa niż w I kw. 2021 roku. Wobec wskazanego poziomu zysku operacyjnego, skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 4,97 mln zł, co jest poziomem o 58,1% wyższym niż przed rokiem. Marża EBITDA wyniosła w I kw. 2022 roku 8,7% i była o 0,3 p.p. wyższa rok do roku w efekcie rozliczenia amortyzacji na poziomie 2,68 mln zł względem 2,57 mln zł przed rokiem.

Wynik netto Grupy Kapitałowej LUG w I kwartale br. ukształtował się na poziomie 867 tys. zł wobec 770 tys. zł rok wcześniej +12,7% rdr. Marża netto wyniosła odpowiednio 1,5% w I kwartale 2022 r. oraz 2,1% w I kwartale 2021 r. Kluczowy wpływ na spadek wolumenu zysku netto i poziomu marży netto miały wspomniane wyżej efekty materializacji wyższych cen komponentów nabytych w okresie dynamicznych wzrostów, a wykorzystanych w produktach sprzedanych w I kwartale br. oraz wyższych stóp procentowych.

Na strukturę wyników Grupy Kapitałowej LUG w pierwszych 3 miesiącach 2022 r. wpływ miało pogłębienie gospodarczych skutków pandemii na rynkach surowców, komponentów i transportu oraz krótkoterminowe szoki popytowe na surowce w wyniku konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją a Ukrainą. Sytuacja makroekonomiczna przełożyła się na wzrost kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów, a w konsekwencji na rentowność całej organizacji. W opinii zarządu, z perspektywy biznesowej wojna w Ukrainie ma charakter globalny, lecz jej skutki nie są jeszcze w pełni odczuwalne we wszystkich dziedzinach gospodarczych. Jednym z kluczowych wyzwań w kolejnych kwartałach 2022 r. będzie przygotowanie organizacji na skutki makroekonomiczne i geopolityczne wywołane konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, takie jak zakłócenia na głównych szlakach transportowych, zmiany cen energii i gazu oraz inne konsekwencje wprowadzonych sankcji gospodarczych.

Zarząd ocenia kondycję Grupy Kapitałowej LUG S.A. w przyszłych okresach jako stabilną. Portfel zamówień LUG rośnie zgodnie z oczekiwaną dynamiką, jednakże realizowane wyniki pozostają pod wpływem takich czynników ryzyka jak dostępność komponentów elektronicznych, zmiany trendów płatniczych, rozwój pandemii COVID-19 wśród państw azjatyckich oraz konsekwencje wojny w Ukrainie. Decydującą rolę odgrywa także kondycja gospodarek światowych, ich zdolności inwestycyjne, a także stabilizacja kosztów pozyskania komponentów.

Ostateczne wartości danych finansowych przedstawionych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał br. w dniu 12 maja 2022 roku.

RE

array(3) {
  [0]=>
  int(60873)
  [1]=>
  int(59834)
  [2]=>
  int(55678)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter