LUG – wstępne wyniki za 4. kwartał 2021 r.

04/02/2022

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. w IV kwartale 2021 roku osiągnęły 58,83 mln zł, co stanowi wzrost o 17,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w ujęciu narastającym za cztery kwartały 2021 roku wyniosły 202,63 mln zł w porównaniu z poziomem 182,74 mln zł za cztery kwartały 2020 roku.

Grupa LUG wypracowała w okresie I-IV kw. 2021 r. o 10,9 proc. wyższe skonsolidowane przychody niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wynik ten był możliwy do osiągnięcia dzięki pozyskaniu chwilowo trudno dostępnych komponentów elektronicznych i realizacji bieżącego portfela zamówień, który z kwartału na kwartał wykazuje się wysoką dynamiką wzrostu wartości.

Zysk brutto na sprzedaży wypracowany w ostatnim kwartale ubiegłego roku osiągnął 21,5 mln zł wobec 20,27 mln zł w IV kwartale 2020 r. (+6,1 proc. rdr.). Tym samym w ujęciu narastającym za cztery kwartały 2021 roku, zysk brutto na sprzedaży wyniósł 79,73 mln zł wobec 74,56 mln zł przed rokiem (+6,9 proc. rdr.). Poziom marży brutto na sprzedaży w IV kwartale 2021 roku uległ obniżeniu o 4 pp. rdr., na co wpływ miały wyższe ceny surowców, komponentów oraz logistyki. W ujęciu narastającym, marża brutto w okresie I-IV kw. 2021 roku ukształtowała się na poziomie 39,3%, co oznacza spadek o 1,5 pp. rdr. W obliczu wyżej komunikowanego wzrostu cen, wynik ten jest zadowalający i pozostaje zbliżony do zakładanego poziomu strategicznego 40%.

Zysk operacyjny w IV kwartale br. wyniósł 1,74 mln zł w stosunku do 2,23 mln zł w IV kwartale 2020 roku (21,7% rdr.). W ujęciu narastającym za cztery kwartały 2021 roku EBIT osiągnął poziom 5,89 mln zł wobec 10,04 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Na skalę ujemnej dynamiki rdr. wpłynęły następujące fakty:

  • w 2020 roku na poziom EBIT pozytywnie oddziaływało dofinansowanie ze środków FGŚP, które w II i III kwartale 2020 roku wyniosło 2,64 mln zł,
  • dodatkowym elementem oddziałującym na zmniejszenie wyniku operacyjnego w okresie I-IV kw. 2021 roku był dynamiczny wzrost cen komponentów, który wpłynął na obniżenie rentowności zakontraktowanych projektów przy ograniczonej możliwości renegocjowania warunków, w odniesieniu do tak silnych wzrostów cen.

W IV kwartale 2021 r. Grupa LUG wypracowała skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 4,98 mln zł wobec identycznego poziomu przed rokiem. W ujęciu narastającym za cztery kwartały 2021 roku EBITDA wyniósł 16,46 mln zł wobec poziomu 19,78 mln zł w okresie I-IV kwartał 2020 roku. Marża EBITDA wyniosła odpowiednio 8,5 proc. w IV kwartale 2021 r. (-1,4 pp. rdr.) oraz 8,1 proc. w okresie I-IV kwartał 2021 r. (-2,7 pp. rdr.).

Wynik netto Grupy Kapitałowej LUG w samym IV kwartale 2021 r. ukształtował się na poziomie 1,37 mln zł wobec 494 tys. zł rok wcześniej (+177,5 proc. rdr.). Najwyższy kwartalny wynik netto w 2021 r. w zestawieniu z wynikiem netto poprzednich kwartałów roku, dał wynik za 12 miesięcy 2021 roku na poziomie 3,67 mln zł wobec poziomu 6,91 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku. Marża netto wyniosła odpowiednio 1,8 proc. w okresie I-IV kwartału br. oraz 2,3 proc. w IV kwartale br.

Na strukturę wyników Grupy Kapitałowej LUG w całym 2021 roku dominujący wpływ miała sytuacja makroekonomiczna w zakresie dostępności i cen głównych metali oraz komponentów, która przełożyła się na wzrost kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz wyższa amortyzacja wynikająca z aktywacji kosztów prac badawczo-rozwojowych. Do wzrostu kosztów działalności operacyjnej na przestrzeni dwunastu miesięcy 2021 r. w znacznej mierze przyczyniły się wzrosty cen głównych metali, w szczególności stali i aluminium, których wycena na przestrzeni roku rosła w ślad za rosnącym zapotrzebowaniem sektora motoryzacyjnego oraz budowlanego.

Zarząd ocenia kondycję Grupy Kapitałowej LUG S.A. w przyszłych okresach jako stabilną. Portfel zamówień LUG rośnie zgodnie z oczekiwaną dynamiką, jednakże realizowane wyniki pozostają pod wpływem takich czynników ryzyka jak dostępność komponentów elektronicznych, ściągalność należności, regulowanie zobowiązań oraz rozwój pandemii w kolejnych miesiącach. Decydującą rolę odgrywa także kondycja gospodarek światowych, ich zdolności inwestycyjne, a także stabilizacja kosztów pozyskania komponentów. Ostateczne wartości danych finansowych przedstawionych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2021 roku w dniu 10 lutego 2022 roku.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek elektrotechnicznych

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter