Najwięksi gracze rynku wytwarzania energii elektrycznej

24/05/2021
  • W 2020 r. grupy energetyczne wprowadziły do sieci 143 TWh energii elektrycznej.
  • Stopień koncentracji na rynku wytwarzania energii elektrycznej jest nadal wysoki, jednak widoczna jest tendencja spadkowa.

Od kilku lat największym udziałem w rynku w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej dysponuje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W 2020 r., analogicznie jak w 2019 r., jej udział wyniósł 40,6% (udział liczony według wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci). Grupa ta w badanym okresie utrzymywała również pozycję lidera na rynku sprzedaży do odbiorców końcowych. Drugi duży podmiot to ENEA z 16-proc. udziałem. Na trzecim miejscu jest TAURON – 7%.

Udział grup kapitałowych w wolumenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w 2020 r. (przy uwzględnieniu struktury podmiotowej według stanu na 31 grudnia 2020 r.). Do grupy „Pozostali wytwórcy” zaliczono zarówno wytwórców funkcjonujących w grupach kapitałowych (np. Azoty, innogy, FORTUM), jak i wytwórców działających samodzielnie na rynku wytwarzania energii elektrycznej tj. poza grupami kapitałowymi.
RE na podstawie danych URE

Zobacz także: Produkcja energii elektrycznej według rodzajów źródeł

Wskaźniki udziałów rynkowych trzech największych wytwórców

Wskaźnik udziału rynkowego trzech największych podmiotów, mierzony według energii wprowadzonej do sieci (uwzględniającej ilość energii dostarczonej przez wytwórców bezpośrednio do odbiorców końcowych), w 2020 r. utrzymywał tendencję spadkową w porównaniu z 2019 r. – wyniósł 63,8% (co oznacza spadek o 2,6 pp w porównaniu do 2019 r.). Wyraźny trend spadkowy odnotowano również dla wskaźnika udziału trzech największych wytwórców w mocy zainstalowanej – spadek o 3,8 pp. Trzej najwięksi wytwórcy energii elektrycznej (skupieni w grupach kapitałowych: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ENEA S.A., TAURON Polska Energia S.A.) nadal dysponowali w sumie prawie 66% mocy zainstalowanych i odpowiadali za ok. 62% produkcji energii elektrycznej w kraju.

Udziały w rynku i stan koncentracji podsektora wytwarzania energii elektrycznej (przy uwzględnieniu struktury podmiotowej według stanu na 31 grudnia 2020 r.).
RE na podstawie danych URE.
  • Liczba podmiotów, które dysponują min. 5-proc. udziałem w mocach zainstalowanych: 3
  • Liczba podmiotów, które dysponują min. 5-proc. udziałem w energii wprowadzonej do sieci: 4

Warto zaznaczyć, że w 2020 r. liczby podmiotów, które mają co najmniej 5% udziału w mocach zainstalowanych oraz co najmniej 5% udziału w energii wprowadzonej do sieci, nie zmieniły się w porównaniu z 2019 r.

Wśród trzech dominujących podmiotów w rynku wytwarzania energii elektrycznej, w 2020 r. zmniejszyło się znaczenie wytwórców funkcjonujących w grupie kapitałowej ENEA S.A. Taki stan rzeczy wynika ze spadku produkcji energii elektrycznej u wytwórców funkcjonujących w tej grupie o blisko 14%.

Od wielu lat widoczny jest trend spadkowy w koncentracji rynku energii elektrycznej, przy czym dla mocy zainstalowanej jest bardziej odczuwalny niż dla produkcji. Przyczynia się do tego głównie wzrost produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (małych, rozproszonych) w krajowym bilansie produkcji tej energii.

RE na podstawie danych URE

Zapisz się na bezpłatny newsletter