Innowacja na polskim rynku fotowoltaicznym: ubezpieczenie assistance

09/03/2022
dom z fotowoltaiką

Erato Energy będzie oferować klientom ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych.

Erato Energy S.A. zawarło 7 marca 2022 r. umowę z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., w ścisłej współpracy z WDB S.A., tj. jednym z wiodących w Polsce brokerów ubezpieczeniowych będącym częścią jednej z największych w Europie grup brokerskich PIB Group. Na podstawie umowy Erato Energy będzie oferował swoim klientom będącym osobami fizycznymi ubezpieczenie assistance na sprzedawane i montowane instalacje fotowoltaiczne.

Co obejmuje ubezpieczenie instalacji pv?

Ubezpieczenie będzie obejmowało organizację i pokrycie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących zakłóceniem działania lub przerwy w działaniu instalacji, do których zaliczają się:

  • zdarzenia losowe, w tym tak popularne jak warunki atmosferyczne / siły natury, upadek drzewa, gniazda owadów lub ptaków, a nawet zabrudzenia
  • awarie
  • zniszczenia / wandalizm
  • kradzież

Świadczenia dla klienta w ramach ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej

Świadczenia ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonych będących klientami Erato Energy będą polegały przede wszystkim na:

  • diagnostyce przyczyn awarii
  • naprawie lub wymianie niedziałających elementów instalacji wraz z dostarczeniem nowych i pokryciem kosztów transportu
  • usuwaniu gniazd owadów i ptaków
  • czyszczeniu instalacji z trwałych zanieczyszczeń nieulegających samooczyszczeniu w wyniku opadów atmosferycznych (jeden raz w trakcie trwania ubezpieczenia)

Warunki umowy ubezpieczeniowej

Suma ubezpieczeniowa w przypadku każdej instalacji będzie wynosiła 8 tys. zł, a ochrona assistance będzie obowiązywała przez 12 miesięcy, licząc od dnia następnego po montażu instalacji fotowoltaicznej przez Erato Energy. Za okres ten ubezpieczony nie będzie płacił składki ubezpieczeniowej.
Założenie programu jest takie, że po upływie powyższego okresu ubezpieczony będzie mógł przedłużyć assistance.
Szkody będą likwidowane za pośrednictwem organizatora działającego w imieniu ERGO Hestii, tj. AWP Polska Sp. z o.o. z grupy Mondial Assistance. Co istotne, na podstawie odrębnej umowy zleceniobiorcą Mondial odpowiedzialnym za wykonanie usług związanych z likwidacją szkody, odpłatnie po cenach rynkowych, będzie Erato Energy.

Innowacja na polskim rynku pv

Według wiedzy spółki opisane ubezpieczenie assistance stanowi innowację na polskim rynku instalacji fotowoltaicznych. Co więcej – z doświadczenia spółki wynika, że jest to innowacja odpowiadająca realnemu zapotrzebowaniu klientów na tego typu produkty. W związku z powyższym Erato Energy zyska istotną przewagę konkurencyjną, która powinna mieć pozytywny wpływ na wybór jego oferty przez klientów. Ponadto, dotychczas problemy instalacji fotowoltaicznych nieobjęte gwarancją i rękojmią były rozwiązywane poza kontrolą spółki, natomiast w związku z wprowadzeniem assistance będą one w większości realizowane przez Erato Energy jako zleceniobiorcę Mondial, co będzie generowało dodatkowe przychody.
W opinii zarządu spółki powyższa umowa jest istotnym krokiem w rozwoju Erato Energy na rynku odnawialnych źródeł energii.

RE, fot. Erato Energy

Zapisz się na bezpłatny newsletter