APS przeznacza niewielką cześć zysku na wypłatę dywidendy

29/04/2022

Zarząd APS Energia S.A. wnosi o przeznaczenie zysku za 2021 r. w kwocie 7 293 335,81 zł zgodnie z poniższym:

  • na kapitał zapasowy kwotę 6 447 770,99 zł,
  • na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki kwotę 845 564,82 zł.

Uzasadnieniem do proponowanego podziału zysku jest obecna sytuacja gospodarcza i prognozy związane z dalszym pogarszaniem się sytuacji gospodarczej z powodu trwającego na Ukrainie konfliktu zbrojnego i związanego z tym nałożenia sankcji gospodarczych na Federację Rosyjską. Powyższe stanowi przyczynę przeznaczenia 88,41% zysku na kapitał zapasowy.

Natomiast uzasadnieniem dla przeznaczenia części zysku spółki na wypłatę dywidendy jest polityka spółki w zakresie wypłaty dywidendy w granicy do 30% zysku netto Grupy APS Energia, lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja spółki, zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową.

W związku z obecną sytuacją finansową spółki umożliwiającą realizowanie planów inwestycyjnych i rozwojowych przyjętych na rok 2022 w ramach obowiązującej strategii, a także przy uwzględnieniu zabezpieczenia spółki przed ekonomicznymi skutkami konfliktu i nałożonych sankcji, zdaniem zarządu przeznaczenie 11,59% zysku netto na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych spółki.

Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na dzień 15 czerwca 2022 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2022 r.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter