ZPUE: wyniki finansowe za pierwsze półrocze

13/09/2022

Zarząd ZPUE S.A. podsumował działalność spółki w pierwszym półroczu 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług w I półroczu 2022 r. wzrosły do poziomu 487 582 tys. zł, tj. o 33,4% w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Skonsolidowany zysk netto po pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku wyniósł 39 054 tys. zł, tj. był większy od porównywalnych danych z 2021 r. o 48,1%. Rentowność sprzedaży netto wzrosła z 7,2% w I półroczu 2021 r. do poziomu 8,0% w I półroczu 2022 r.

W strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w I półroczu 2022 według rynku zbytu dominowała sprzedaż krajowa – razem wyniosła 427 333 tys. zł, co stanowiło około 87,6% ogółu sprzedaży. Wartość eksportu bezpośredniego osiągnęła odpowiednio: 60 249 tys. zł i stanowiła 12,4% ogółu sprzedaży. Eksport dotyczył przede wszystkim sprzedaży stacji kontenerowych, rozdzielnic średniego i niskiego napięcia, aparatury łączeniowej, złącz nN i szaf kablowych, towarów oraz usług na rynek: duński, niderlandzki, niemiecki, węgierski, białoruski, rumuński, czeski, fiński, słowacki, izraelski, litewski.

W I półroczu 2022 roku kontynuowano działania zmierzające do obniżenia kosztów zakupu oraz utrzymaniu właściwego poziomu zaopatrzenia materiałowego. Zakupy materiałów dokonywane są w przeważającej części na rynku krajowym, ale również na rynkach krajów Unii Europejskiej.

W ocenie zarządu do najważniejszych czynników, które mogą wywrzeć wpływ na sytuację finansową

Grupy Kapitałowej w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału, należą:

  • koniunktura w branży elektroenergetycznej – w zależności od inwestycji prowadzonych przez zakłady energetyczne oraz inwestorów bezpośrednich, jak również wykonawców robót energetycznych, przychody ze sprzedaży mogą osiągnąć wyższe lub niższe wartości;
  • koniunktura na rynkach eksportowych warunkująca możliwość pozyskania lub kontynuowania realizacji kontraktów do sektora elektroenergetycznego oraz odbiorców przemysłowych, która może wpłynąć na poziom sprzedaży eksportowej i tym samym na łączne przychody Grupy Kapitałowej;
  • wahania stawek referencyjnych WIBOR oraz EURIBOR, w oparciu o które liczone są odsetki od kredytów, mogące powodować wzrost bądź spadek wielkości kosztów finansowych;
  • wahania kursów walutowych (głównie EURO) wpływające na marżę sprzedaży eksportowej oraz koszty działalności operacyjnej.

RE na podstawie raportu ZPUE

array(1) {
  [0]=>
  int(64590)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter