Prognozy wskazują na osłabienie popytu – Relpol po trzech kwartałach

21/11/2022
byk giełdowy z napisem RELPOL

Relpol opublikował dane wynikowe za trzy kwartały 2022 r.

  • Wielkość sprzedaży była rekordowa.
  • Zysk znacząco się obniżył.

Wyniki ekonomiczno-finansowe osiągane przez grupę kapitałową Relpol w okresie trzech pierwszych kwartałów 2022 roku były determinowane sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie, a sytuacja ta w stosunku do tego samego okresu 2021 r. wyraźnie się zmieniła.

W tych trudnych warunkach gospodarczych i politycznych, grupa kapitałowa osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży. Utrzymujący się popyt na wyroby firmy, skutecznie wypełniał portfel zamówień na kolejne miesiące. Klienci zaniepokojeni wydłużającymi się terminami dostaw, szczególnie z Azji, rosnącą inflacją, cenami surowców, materiałów i wyrobów, składali zamówienia z dłuższym terminem realizacji.

Wielkość sprzedaży w Relpolu

W okresie trzech pierwszych kwartałów 2022 roku grupa kapitałowa osiągnęła 113 521 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 12,3% wzrostu w porównaniu do tego samego okresu 2021 roku.

W okresie trzech kwartałów 2022 r. grupa Relpol odnotowała 11% wzrost sprzedaży na rynku krajowym i 12,8% na rynkach zagranicznych, głównie do Niemiec. Udział rynku niemieckiego w strukturze sprzedaży wzrósł do poziomu 39%, co czyni go największym rynkiem handlowym Relpolu.
Drugim największym rynkiem jest rynek krajowy. W ciągu trzech kwartałów sprzedaż w kraju była wyższa o 11%, natomiast w samym trzecim kwartale nastąpił 15% spadek.
Największe znaczenie w kierunkach sprzedaży ma rynek europejski. Sprzedaż na pozostałe kontynenty jest niska i nieregularna.

Wraz z wybuchem wojny Relpol wstrzymał dostawy wyrobów do Rosji i Białorusi.

Sprzedaż na rynki zagraniczne wyniosła 80 620 tys. zł i była o 12,8% wyższa niż w porównywalnym okresie 2021 roku. Największe znaczenie miał rynek niemiecki. Udział tego rynku w sprzedaży ogółem wynosi 39%. Sprzedaż na rynek krajowy wyniosła 32 901 tys. zł i była o 11% wyższa niż w tym samym okresie 2021 r.

Wynik finansowy Relpolu

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2022 r. grupa kapitałowa Relpol wypracowała zysk netto w wysokości 718 tys. zł. Był istotnie niższy (o 88,8%) od wyniku osiągniętego w tym samym czasie 2021 r. (6420 tys. zł).

Wpływ na ten wynik miały wyższe o 19,6%, w porównaniu do tego samego okresu 2021 r. koszty produkcji spowodowane wybuchem wojny na Ukrainie, inflacją, rosnącymi kosztami energii, materiałów, surowców oraz wynagrodzeń. Niezwłocznie po wybuchu wojny na Ukrainie, w związku z ryzykiem ograniczenia potencjału produkcyjnego w spółce ukraińskiej, Relpol w celu utrzymania ciągłości dostaw do klientów końcowych, zdecydował się na uruchomienie w siedzibie spółki montażu niektórych grup wyrobów, które przed wojną montowane były w Ukrainie. Wiązało się to z poniesieniem dodatkowych kosztów na przygotowanie narzędzi, wyposażenie stanowisk pracy, zatrudnienie i przeszkolenie pracowników. Działania te były istotne dla utrzymania wysokiego poziomu produkcji i zachowania ciągłości dostaw. W wyniku wybuchu wojny zakład na Ukrainie na 2,5 tygodnia zamknął swoją działalność, a następnie, prowadził ją w ograniczonym zakresie. W obecnych warunkach, osiągnięcie przez ten zakład 100% wydajności sprzed wojny nastąpi w IV kw. 2022 r.
Zysk netto grupy kapitałowej pomniejszyły również jednorazowe i niegotówkowe odpisy z tytułu aktualizacji wartość aktywów spółki rosyjskiej o 2749 tys. zł (z powodu wybuchu wojny i utraty kontroli) oraz prac badawczo-rozwojowych w wysokości 705 tys. zł. W przypadku zmiany okoliczności, odpis aktualizujący wartość aktywów spółki rosyjskiej może zostać odwrócony.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek elektrotechnicznych RANKING

Kolejne miesiące w Relpolu

Zarząd Relpol SA przewiduje, że spowolnienie gospodarcze, rosnąca inflacja i zapowiedź kryzysu energetycznego wskazują na to, że kolejne miesiące i kwartały nie będą łatwiejsze i stanowić będą kolejne wyzwania. Wskazują na to ostatnie dane makroekonomiczne, w tym odczyty wskaźnika PMI, które potwierdzają osłabienie koniunktury w przemyśle. Globalny wskaźnik PMI w październiku 2022 wyniósł 49,0 pkt i spadł kolejny miesiąc z rzędu. Aktywność gospodarcza osłabła między innymi w: USA, Chinach, strefie Euro, Wielkiej Brytanii i Rosji, a poziom optymizmu w biznesie jest najniższy od 28 miesięcy.

Duża niepewność rynkowa, wysoka inflacja i wojna w Ukrainie wpływają na osłabienie popytu, przez co firmy ograniczają zakupy i wykorzystują zgromadzone zapasy. Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz prognozy ekonomistów na kolejne miesiące, można spodziewać się osłabienia popytu.

Zarząd Relpolu na bieżąco śledzi sytuację rynkową i polityczną, i podejmuje szereg działań prowadzących do wzrostu sprzedaży i poprawy wyników finansowych, w tym do utrzymania ciągłości dostaw surowców i materiałów oraz minimalizacji rosnących kosztów produkcji. Z uwagi na rosnące koszty produkcji, szczególnie cen materiałów, surowców, energii, usług podnoszone są ceny wyrobów grupy. Zwiększane są również moce produkcyjne w zakładzie w Ukrainie, gdzie koszty produkcji są niższe.

RE


Wyniki Relpolu pod wpływem wojny, surowców i inflacji

Pomimo szeregu trudności związanych z wybuchem wojny na Ukrainie, rynkiem surowcowym i inflacją, wyniki grupy kapitałowej Relpol osiągnięte w I kwartale 2022 r. okazały się wyższe niż rok temu. Najważniejszy wpływ na wyniki grupy kapitałowej miał Relpol S.A.

Przychody ze sprzedaży grupy Relpol wyniosły 40 555 tys. zł, co dało 26% wzrostu w stosunku do I kw. 2021 r.

Sprzedaż na rynki zagraniczne wyniosła 27 868 tys. zł i była o 24,9% wyższa niż w I kw. 2021. Największe znaczenie ma wciąż rynek niemiecki. Udział tego rynku w sprzedaży ogółem wynosi 37%. Sprzedaż na rynek krajowy wyniosła 12 687 tys. zł i była o 28,3% wyższa niż w I kwartale 2021 r.

Grupa kapitałowa w I kw. 2022 r. wypracowała zysk netto w wysokości 2380 tys. zł, co w stosunku do zysku z I kw. 2021 (2209 tys. zł) oznacza wzrost o 7,7%. Niższa dynamika wzrostu zysku netto w stosunku do dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży wynika z rosnących kosztów produkcji.

Udział sprzedaży spółki matki w sprzedaży skonsolidowanej za I kw. 2022 r. wyniósł 97%, a jej zysk netto wyższy był od zysku netto grupy kapitałowej.

Otoczenie rynkowe Relpolu

Utrzymuje się wysoki popyt na wyroby Relpolu. Wybuch wojny w Ukrainie zwiększył ryzyko utraty przychodów i konieczność przeprowadzenia rewizji planów dotyczących działalności bieżącej i inwestycyjnej, w tym dostosowania działalności operacyjnej do nowej rzeczywistości.

Niepewna sytuacja geopolityczna spowodowała, że spółka w I kwartale 2022 r. podjęła wiele działań zmierzających do utrzymania potencjału produkcyjnego i zapewnienia ciągłości realizacji dostaw, w tym również do zbilansowania pojawiających się dodatkowych, wyższych kosztów produkcji spowodowanych reorganizacją miejsc produkcji.

Spółka zapobiegawczo przeprowadziła rewizję kosztów i ograniczyła plany wydatków do niezbędnych. Przesunięto w czasie wydatki, które mogą być zrealizowane w terminie późniejszym, bez wpływu na funkcjonowanie i rozwój spółki. Nie dotyczy to prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych podnoszących potencjał produkcyjny w zakresie przekaźników miniaturowych.

Relpol podniósł ceny

W związku z rosnącymi kosztami spółka zmuszona jest podnosić ceny swoich wyrobów. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację polityczną i rynkową oraz bardzo dobre wyniki uzyskane przez grupę kapitałową w I kw. 2022 r. trudno jest przewidzieć, jak będą wyglądały kolejne miesiące. Można się spodziewać, że w dalszym ciągu będziemy mieć do czynienia z rosnącymi cenami i trudnościami na rynku surowcowym.

Ocena koniunktury

Analitycy prognozują osłabienie koniunktury, co potwierdzają również niektóre wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Globalny wskaźnik PMI z kwietnia 2022 wskazuje na spadek światowej produkcji przemysłowej. Duży wpływ na to miał spadek produkcji w Chinach z powodu utrzymywanych tam surowych restrykcji covidowych. Wskaźnik PMI dla strefy euro osiągnął w kwietniu 2022 r. poziom 55,5 pkt po spadku z 56,5 pkt w marcu. Produkcja rosła najsłabiej od 22 miesięcy. W Polsce, kwietniowy wskaźnik PMI dla przemysłu wyniósł 52,4 pkt i spadł z 52,7 pkt w stosunku do marca tego roku. Firmy borykają się z problemami z dostępnością surowców, wzrostami cen surowców, materiałów, paliw, energii oraz niepewnością związaną z wojną w Ukrainie.

Podział zysku

Od 2011 do 2018 roku Relpol regularnie wypłacał dywidendę. Dywidenda stanowiła od 30% do 84% zysku netto. W związku z niepewną sytuacją w 2020 r. wywołaną pandemią, a także z uwagi na plany inwestycyjne spółki, akcjonariusze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto wypracowanego w latach 2019 i 2020.
Aktualnie, występuje wysokie zapotrzebowanie spółki na środki finansowe niezbędne do realizacji prowadzonych dwóch dużych projektów inwestycyjnych polegających na:
– rozwoju przekaźnika bistabilnego (całkowity koszt projektu to ok. 31,6 mln zł, a kwota dofinansowania do 12,7 mln zł),
– opracowaniu przekaźników o podwyższonej niezawodności dla infrastruktury krytycznej (całkowity koszt projektu to ok. 7,7 mln zł, a kwota dofinansowania do 3,6 mln zł).
Wysokie jest również zapotrzebowanie na środki pieniężne niezbędne do finansowania działalności bieżącej. Zarząd Relpol S.A. złożył Walnemu Zgromadzeniu rekomendację o pozostawienie w spółce zysku netto również za 2021 rok. Ostateczna decyzja zapadnie na WZ spółki.

Zarząd Relpolu na bieżąco śledzi sytuację rynkową i podejmuje wiele działań dla zapewnienia ciągłości dostaw surowców i materiałów oraz zminimalizowania poziomu rosnących kosztów produkcji.

RE


Relpol podał wyniki za 2021 rok. Ile przychodów pochodziło z Rosji?

Zarząd Relpol S.A. poinformował o wstępnych wynikach finansowych za 2021 r.

  • Przychody netto ze sprzedaży Relpol SA zwiększyły się o 11 proc.
  • Wynik finansowy jest mniejszy niż rok wcześniej.
  • Do najważniejszych wydarzeń zaliczyć można: likwidację Relpol Elektronik, otwarcie nowej hali produkcyjnej oraz graniczenia biznesowe na rynkach rosyjskim, białoruskim i ukraińskim.

Relpol S.A. osiągnął 128,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do 2020 r. oznacza wzrost o 11,3 %. Przy czym o 22,3% wzrosła sprzedaż na rynku krajowym, a o 6,9% w eksporcie.

Jak czytamy w komunikacie, istotny wpływ na poziom sprzedaży miał rosnący popyt na wyroby spółki, które z uwagi na atrakcyjne terminy dostaw i cenę były bardziej konkurencyjne w porównaniu do producentów z Azji.

Wstępny zysk netto w 2021 r. wynosi 6,0 mln zł. Z uwagi na wzrost kosztów produkcji jest on niższy o 14,9% w porównaniu do 2020 r. (7,1 mln zł). W 2020 r. spółka otrzymała dofinansowanie na pokrycie skutków Covid 19 (Tarcza 4.0) w kwocie 2,7 mln zł, która powiększyła wynik roku ubiegłego.

Kluczowe wydarzenia w Relpolu

W dniu 11 stycznia 2022 r. Zarząd Relpol S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do likwidacji spółki Relpol Elektronik, która świadczyła usługi podwykonawstwa dla Relpol S.A. Działalność tej spółki, w grudniu 2021 r. przeniesiona została do Relpol S.A. W dniu 18 stycznia 2022 r. wspólnicy podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji.

Na przełomie 2021/2022 r. zakończona została budowa dwukondygnacyjnej hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym. Inwestycja ta stwarza pole do poprawy organizacji procesu produkcji, podniesienia jakości wyrobów oraz podniesienia mocy produkcyjnych w obszarze przekaźników miniaturowych, które stanowią jedną w głównych grup produktowych spółki. Nowa przestrzeń produkcyjna, uzyskana w istniejących pomieszczeniach po relokacji maszyn i urządzeń do nowego budynku, usprawni organizację pracy, pozwoli na rozbudowę i automatyzację produkcji w pozostałych grupach wyrobów oraz umożliwia stworzenie dodatkowych stanowisk montażowych.

W lutym 2022 r. wraz z doniesieniami o potencjalnym ataku Rosji na Ukrainę, zarząd spółki przeprowadził rewizję oceny ryzyka i pojął działania zapobiegawcze negatywnym skutkom, mające na celu jak najszybsze przygotowanie w Relpol S.A. parku narzędziowego, stanowisk pracy i zasobów ludzkich do zwiększonego udziału produkcji wyrobów w zakładzie w Żarach oraz do wykonywania operacji montażu wyrobów, które montowane są wyłącznie przez DP Relpol Altera w Ukrainie. Relpol S.A. realizuje opracowany harmonogram działań, przygotowuje narzędzia, stanowiska pracy, uzupełnia stan personelu i szkoli pracowników. Już została zwiększona produkcja wyrobów w Żarach oraz rozpoczął się montaż wybranych grup produktów dotychczas montowanych tylko w zakładzie w Ukrainie, a najpóźniej w połowie maja ma być osiągnięty potencjał do montowania wszystkich grup wyrobów w zakładzie w Żarach.

Zakład w Ukrainie, wraz z wybuchem wojny 24.02.2022 r. tymczasowo wstrzymał swoją działalność. Po 2,5 tygodnia postoju, działalność tą wznowił w ograniczonym zakresie. Prowadzi ją w takim zakresie, w jakim jest to bezpieczne dla pracowników tamtej spółki i możliwe ze względów logistycznych oraz zgodnie z prawem i wytycznymi administracji państwowej Ukrainy. Należy podkreślić, że sytuacja w Ukrainie wciąż jest niestabilna i w każdej chwili może się zmienić. Zarząd Spółki jest w stałym kontakcie z dyrektorem zakładu w Ukrainie, na bieżąco ocenia ryzyko i podejmuje działania.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę, zachwianiem dostępności niektórych grup produktów produkowanych w Ukrainie, wprowadzeniem sankcji wobec Rosji i Białorusi, a wraz z nimi ograniczeń mających wpływ na bezpieczeństwo przepływów finansowych i ubezpieczeń finansowych relacji handlowych, Relpol S.A wstrzymał dostawy do Rosji i Białorusi z dniem 24.02.2022 r. W 2021 r. sprzedaż Relpol S.A. do rynku docelowego Rosji i Białorusi wyniosła ok. 7,6 mln zł. Z powodu działań wojennych oraz ograniczeń z tym występujących, po 24 lutego wstrzymane zostały również dostawy do tych klientów spółki, których docelowi odbiorcy pochodzą z rynku ukraińskiego. W 2021 r. wartość tych transakcji wynosiła ok. 2,4 mln zł.

Spółka zrewidowała i ograniczyła plany wydatków oraz inwestycji o te, które mogą być zrealizowane w późniejszych okresach, bez wpływu na funkcjonowanie i rozwój spółki. Pozostały utrzymane w planie wydatki na inwestycje związane z realizacją projektów badawczo-rozwojowych, podnoszące potencjał wytwórczy w obszarze przekaźników miniaturowych oraz niezbędne do utrzymania infrastruktury i parku maszynowego.

RE


Niestabilny rok zakończył się pomyślnie dla Relpolu

  • W 2020 r. Relpol osiągnął 117,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do 2019 r. oznacza wzrost o 2,2 %.
  • Zysk netto zwiększył się o 41%.
  • Sprzedaż eksportowa wzrosła o 4,3%.
  • O 2,4% zmniejszyła się sprzedaż na rynek krajowy.

Według wstępnych danych Relpol SA zwiększył w 2020 r. zarówno przychody jak i zyski. Przychody ze sprzedaży wzrosły do 117,8 mln zł, z 115,3 mln w 2019 r. Wyraźnie wzrósł eksport, na który wpływ ma utrzymujący się rosnący trend sprzedaży przekaźników do inwerterów fotowoltaicznych. Zysk netto wyniósł w ubiegłym roku 7,1 mln zł tj. o 41% więcej niż w 2019 r. Na tak wysoki poziom zysku netto, poza wynikami na sprzedaży, wpływ miała dotacja otrzymana na ochronę miejsc pracy w wysokości 2,6 mln zł.

Osiągany przez spółkę poziom przychodów w poszczególnych kwartałach 2020 r. był zróżnicowany. Po bardzo dobrym I kwartale 2020 r., w II kwartale 2020 r. nastąpił 15% spadek przychodów wywołany chaosem z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa oraz wprowadzeniem wielu ograniczeń związanych z transportem i zamykaniem granic. Poprawa sytuacji rynkowej nastąpiła w III kwartale 2020 r., a wraz z nią wzrosły zamówienia, przychody i zyski.

W 2020 r. Relpol otrzymał dofinansowanie do projektu produkcyjnego przekaźników bistabilnych. W celu skupienia się na podstawowej działalności, jaką jest produkcja przekaźników elektromagnetycznych i gniazd wtykowych do przekaźników, Relpol sprzedał Zakład Polon w Zielonej Górze. W grudniu rozpoczęła się budowa nowej hali produkcyjnej w Żarach.

RE


Relpol wytracił pęd

Po rekordowym dla spółki 2018 r., kiedy zanotowano 9,5 mln zł zysku netto i wypracowano 135,8 mln zł przychodów, kolejny rok zakończył się wyraźnym spadkiem wyników. Mimo to Sławomir Bialik, prezes Relpolu, uważa rezultaty za dobre.

„Pierwsza połowa 2019 r. charakteryzowała się wyższą sprzedażą będącą skutkiem realizacji części zamówień złożonych w ostatnim kwartale roku 2018. Natomiast w drugiej połowie roku zaobserwowaliśmy spadek popytu spowodowany spowolnieniem gospodarczym oraz konsumpcją zgromadzonych przez klientów stanów magazynowych. W 2019 r. mieliśmy również do czynienia z ostrzejszą konkurencją cenową. Wszystkie te czynniki spowodowały, że przychody w drugiej połowie roku były niższe niż w pierwszej połowie, a w całym 2019 roku wyniosły 122,2 mln zł i były o 10 proc. niższe w porównaniu do roku 2018” – napisał w liście do akcjonariuszy Sławomir Bialik, prezes Relpol SA.

W strukturze przychodów utrzymała się wyraźna przewaga sprzedaży eksportowej (70 proc.), która trafia głównie na rynki europejskie.

Wskutek spadku sprzedaży i wyższych kosztów (m.in. surowców i wynagrodzeń) marża EBITDA Relpolu spadła w 2019 r. z 13,1 do 10,7 proc. Wciąż pozostaje jednak na wysokim poziomie, podobnie jak przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które zwiększyły się o 15 proc. i z niewielką nawiązką pokryły wydatki na inwestycje i finansowanie działalności (w tym wypłatę dywidendy). W 2020 r. w spółce ze względu na obawy o skutki pandemii zostanie zatrzymany cały ubiegłoroczny zysk (tak rekomenduje zarząd), co tylko zwiększy poduszkę finansową.

Relpol2018 2019 zmiana r/r
przychody 135,76122,23-10%
wynik operacyjny11,936,66-44%
wynik netto9,494,91-48%
mln zł

Raport za 2018 r.

Rekordowy rok Relpolu

W 2018 r. Relpol, producent przekaźników elektromagnetycznych, zanotował najwyższe w historii przychody (135,8 mln zł) i zysk netto (9,5 mln zł). Od 1997 r. tylko dwa razy zdarzyło się, by wynik przekroczył poziom 9 mln zł. Teraz było to konsekwencją dwucyfrowego wzrostu przychodów oraz niezłych wyników dwóch z trzech spółek zależnych (tylko DP Relpol Altera poniósł stratę; w poprzednich latach spółki-córki ciążyły wynikom grupy).

Sławomir Bialik, prezes Relpolu podkreśla, że największy wpływ na osiągnięte rezultaty miała korzystna koniunktura na rynkach zagranicznych, podjęte działania marketingowe, optymalizacja procesów i kosztów działalności mających wpływ na wyniki grupy.

Na szczególną uwagę zasługuje wzrost sprzedaży na rynek niemiecki, integracja z kluczowymi klientami. Należy również odnotować wzrost sprzedaży wyrobów na rynek rosyjski. Sprzedaż na rynku krajowym wzrosła o około 10 proc., co było spowodowane zarówno kontynuacją automatyzacji procesów produkcyjnych, jak i poziomem inwestycji w sektorze energetycznym i elektrotechnicznym w Polsce – mówi Sławomir Bialik, prezes Relpolu, który uważa, że automatyzacji produkcji sprzyjać będą takie czynniki jak: wzrost kosztów osobowych, kosztów energii elektrycznej oraz konieczność sprostania konkurencyjności w wielu branżach.

Relpol chce zwiększyć potencjał wytwórczy w grupie przekaźników miniaturowych o około 30 proc. oraz uzyskać dodatkową powierzchnię produkcyjną. Na te inwestycje firma przeznaczy 13 mln zł. Jej zakończenie planowane jest na drugą połowę 2020 r.

Decyzję podjęto w związku z rosnącym popytem na przekaźniki miniaturowe i znacznym wykorzystaniem obecnego potencjału produkcyjnego – napisano.

Relpol20172018zmiana r/r
przychody123,43135,7610%
wynik operacyjny8,2511,9345%
wynik netto5,819,4963%

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter