STILO ENERGY: zawarcie umowy na wykonanie farmy fotowoltaicznej

17/10/2022

Zarząd Stilo Energy S.A. informuje o zawarciu w dniu 17 października 2022 roku z klientem biznesowym umowy na zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej na terenie nieruchomości gruntowej w województwie pomorskim o mocy ok. 700 kWp.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi ok. 2,7 mln zł netto.

Realizacja inwestycji uwarunkowane jest procedurami administracyjnymi: wydanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę i warunków przyłączeniowych w terminie do końca roku 2024 r. oraz uzyskanie przez zamawiającego finansowania inwestycji.

Termin realizacji umowy przewiduje się w przybliżeniu w ciągu 12-16 miesięcy w zależności od procedur administracyjnych warunkujących rozpoczęcie inwestycji.

Gwarancja produktowa obejmuje okres 15 lat.
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają z upływem 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych w przypadku zwłoki w wykonaniu instalacji z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekraczać 10% wynagrodzenia brutto. Ponadto umowa przewiduje zapłatę na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zależnych wykonawcy. Każda ze stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub wypowiedzenia nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

Czytaj także: Wartość rynkowa spółek fotowoltaicznych

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(65235)
  [1]=>
  int(63776)
  [2]=>
  int(63089)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter