Mimo niekorzystnej sytuacji rynkowej Apator ma większe przychody

03/03/2020
Apator siedziba

Grupa Apator zakończyła rok 2019 przychodami na poziomie 878 mln zł, tj. o 50,5 mln zł wyższymi w porównaniu do ubiegłego roku. Natomiast wynik finansowy jest mniejszy o ponad 20 proc.

W 2019 roku Grupie Apator nie sprzyjała sytuacja rynkowa w Polsce, niemniej jednak Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży wyższe niż w 2018 r. (o 4,1%). Krajowy sektor energii i paliw zmniejszył skalę prowadzonych inwestycji w sieci elektroenergetyczne, co przełożyło się na wyniki przedsiębiorstw dostarczających rozwiązania dla energetyki.

Apator postawił na eksport

Zarząd Grupy podjął szereg działań, aby zminimalizować negatywny wpływ na wyniki finansowe pozostałych czynników, takich jak wysoka presja na ceny i marże czy sytuacja na rynku pracy. Apator dostosował działalność operacyjną do bieżącej sytuacji, dywersyfikując rynki i aktywnie poszukując klientów poza Polską, co w efekcie przełożyło się na 9-procentowy wzrost eksportu r/r, głównie do krajów Unii Europejskiej Istotnym kierunkiem eksportowym była także Rosja oraz Ukraina. Największy sukces stał się udziałem segmentu Gaz, który zanotował 33 proc. wzrost sprzedaży r/r.

Spadek sprzedaży w segmencie Energii Elektrycznej

Segment Energia Elektryczna, działający na rynku poddanym wyjątkowo silnej konkurencji oraz mocno skorelowany z poziomem inwestycji krajowych spółek energetycznych, zanotował nieznaczny spadek sprzedaży o 2 proc. r/r, w wyniku niższych obrotów w linii systemów sterowania i nadzoru (niższa sprzedaż napędów i aplikacji oraz oprogramowania - w 2018 r. realizowano duży jednorazowy kontrakt dla zakładu hutniczego w Polsce) oraz nieco słabszych wyników w linii aparatury łączeniowej. Jednocześnie zanotowano wyższą sprzedaż liczników energii elektrycznej, głównie eksportową, m.in. za sprawą dostaw liczników elektronicznych na rynek niemiecki (wzrost eksportu liczników aż o 25 proc. r/r).

Słabsze wyniki Apatora

Mimo intensywnych działań sprzedażowych, dyscypliny kosztowej oraz postępującej automatyzacji procesów Grupa Apator odnotowała w 2019 r. słabsze r/r wyniki finansowe, na co znacząco wpłynęły zdarzenia o charakterze jednorazowym tj. rozliczenie projektów w segmencie Woda i Ciepło (wpływ na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży) i utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne w segmencie Energii Elektrycznej (wpływ na poziomie wyniku operacyjnego). W konsekwencji nastąpił spadek marż na poszczególnych poziomach rachunku wyników.

Zgodnie z przewidywaniami zarządu, na niższy zysk brutto ze sprzedaży bezpośredni wpływ miały także spadki cen w wyniku presji konkurencji, mniej korzystna struktura sprzedaży oraz wzrost kosztów TKW (techniczny koszt wytworzenia), w tym wzrost kosztów wynagrodzeń. Pozytywnie na poziom zysku wpłynęło natomiast obniżenie o 6% r/r w skali całej Grupy Apator kosztów sprzedaży. Na poziom zysku EBITDA, poza w/w czynnikami, wpłynął wzrost amortyzacji (o 19% r/r) wynikający z realizowanych systematycznie inwestycji oraz zastosowania MSSF16. Pozostała działalność operacyjna zamknęła się stratą w wysokości 9,2 mln PLN (o 2,1 mln PLN wyższą niż przed rokiem). Wpływ na obniżenie wyniku miała aktualizacja majątku obrotowego (głównie zapasów) oraz rezerwy (w tym rezerwy na naprawy gwarancyjne, których łączny wpływ na wynik z działalności operacyjnej wyniósł 9,6mln PLN).

Prowadzimy intensywne prace badawczo-rozwojowe w dotychczasowych obszarach, ale także bacznie śledzimy trendy, szukamy szans w nowych niszach i dywersyfikujemy rynki. Jednocześnie kontynuujemy działania mające na celu poprawę naszej efektywności i wydajności. Wdrażamy nowe rozwiązania i technologie, aby jeszcze lepiej zarządzać logistyką dostaw, kosztami i jakością produktów (m.in. udoskonaliliśmy proces badań starzeniowych liczników energii). Optymalizujemy naszą organizację poprzez proces łączenia kolejnych spółek w ramach segmentu EE (Apator Elkomtech i Apator Rector), reorganizujemy spółkę Apator Powogaz, porządkujemy majątek trwały w ramach Grupy. W styczniu poinformowaliśmy o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie sprzedaży działki, na której obecnie ulokowana jest fabryka Powogazu. W najbliższym czasie powinniśmy podpisać umowę przedwstępną. Jesteśmy na ukończeniu procesu wyboru lokalizacji nowego zakładu Apator Powogaz w granicach aglomeracji poznańskiej. Cały proces relokacji mamy zaplanowany na około 2 lata - podkreśla Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apatora.

Główne obszary rozwoju w najbliższych latach to odnawialne źródła energii i smart metering.

Wypłata dywidendy

Apator konsekwentnie dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. W grudniu 2019 r. wypłacono zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,45 PLN na akcję. Jednocześnie zarząd rekomenduje wypłatę łącznej dywidendy z zysku netto w kwocie 1,30 PLN na akcję. Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku i wypłaty drugiej części dywidendy zostanie podjęta podczas WZA w maju 2020 r.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter